Skip to content

Social Network Badges

CELÉ ZASTUPITEĽSTVO

1.bod Otvorenie

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

2.bod Vyhlásenie nastúpenia náhradníka na uprázdnený mandát poslanca ZBBSK

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

2.1bod Voľba členov rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

3.bod Analýza sociálno-ekonomickej situácie v okrese Veľký Krtíš

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

4.bod Kontrola plnenia uznesení

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

4.1bod Schválenie spolufinancovania multifunkčného ihriska pre potreby stredoškolskej mládeže SOŠ lesnícka Banská Štiavnica

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

5.bod Návrh Zmeny rozpočtu BBSK č. 2 na rok 2015

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

6.bod Poskytnutie dotácie na rozvoj územia podľa § 8 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

7.1bod Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK Návrh na schválenie prevodu pozemku v k.ú. Prochot ako prípad hodný osobitného zreteľa

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

8.bod Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra BBSK na II. polrok 2015

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

9.bod Schválenie presunu finančných prostriedkov z investičnej akcie …

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

10.bod Interpelácie

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

11.bod Rôzne

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player