Skip to content

Social Network Badges

CELÉ ZASTUPITEĽSTVO

1.bod Otvorenie

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

2.bod Kontrola plnenia uznesení

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

3.bod Odborné stanovisko hlavného kontrolóra BBSK k návrhu Záverečného účtu BBSK za rok 2015

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

4.bod Návrh Záverečného účtu BBSK za rok 2015

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

5.bod Návrh na použitie prebytku rozpočtu a zostatku finančných operácií

Predkladá podbody 5.1. – 5.4.: Alena Franková, vedúca oddelenia financií ÚBBSK

Predkladá podbod 5.5.: Juraj Družbacký, poslanec ZBBSK, predseda Komisie dopravy ZBBSK

 

5.1.bod Návrh na použitie prebytku rozpočtu na realizáciu investičných akcií podprogramu 013 04 Kultúrne služby

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

5.2.bod Návrh na použitie prebytku rozpočtu na realizáciu investičných akcií podprogramu 013 05 Vzdelávanie

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

5.3.bod Návrh na použitie prebytku rozpočtu na realizáciu investičných akcií podprogramu 013 06 Sociálne služby

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

5.4.bod Návrh na použitie zostatku finančných operácií na realizáciu investičných akcií podprogramu 013 01 Úrad BBSK

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

5.5.bod Návrh na použitie prebytku rozpočtu a zostatku finančných operácií na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy – podprogram 013 02 Doprava

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

6.bod Návrh Zmeny rozpočtu BBSK č. 4 na rok 2016

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

6.1bod Návrh na zmenu v sieti škôl a školských zariadení SR

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

7.bod Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK

 

7.1.bod Návrh na schválenie likvidácie majetku BBSK a jeho odňatie z výkonu správy BBRSC, a.s., Banská Bystrica

 

7.2.bod Návrh na schválenie zámeny pozemkov medzi BBSK a obcou Riečka, ako prípad hodný osobitného zreteľa

 

7.3.bod Návrh na schválenie zámeny pozemkov medzi BBSK a mestom Lučenec, ako prípad hodný osobitného zreteľa

 

7.4.bod Návrh na schválenie koncesnej zmluvy o prevádzke školskej jedálne Gymnázia Ľ. Štúra vo Zvolene

 

7.5.bod Návrh na kúpu pozemkov v k.ú. Záhorce v súvislosti s realizáciou stavby „Most na ceste II/527 ev. č. 527- 013 Záhorce“

 

7.6.bod Návrh na prenechanie častí pozemku vo vlastníctve BBSK do nájmu na dobu neurčitú pre obec Opava za účelom vybudovania stavby: „Realizácia spoločných zariadení a opatrení v obvode PPÚ Opava“, ako prípad hodný osobitného zreteľa

 

7.7.bod Návrh na schválenie prevodu cesty III/2427 v úseku Lučatín – Hiadeľ ckm 9,950 – 13,435 do vlastníctva obce Hiadeľ za kúpnu cenu 1 eur ako prípad hodný osobitného zreteľa

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

7.8.bod Návrh na schválenie predaja rozostavanej budovy s pozemkom v areáli Všeobecnej nemocnice Rimavská Sobota z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

7.9.bod Návrh na schválenie predaja rozostavanej budovy s pozemkom v areáli Všeobecnej nemocnice Žiar nad Hronom z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

8.bod Dotlač propagačných materiálov za oblasť cestovného ruchu v roku 2016

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

9.bod Návrh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu BBSK na roky 2016 – 2021

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

10.bod Návrh Koncepcie rozvoja školstva, športu a mládeže v BBSK na roky 2016 – 2020

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

11.bod Prioritné riešenie výstavby rýchlostnej komunikácie R2 a pokračovanie v príprave rýchlostnej komunikácie R1 s napojením na diaľnicu D1

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player