Skip to content

Social Network Badges

1.bod  Otvorenie

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

2.bod  Analýza sociálno-ekonomickej situácie v okrese Rimavská Sobota

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

3.bod  Kontrola plnenia uznesení

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

4.bod  Návrh Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2014

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

5.bod  Návrh VZN BBSK č. xx/2014 o poskytovaní príspevku z vlastných príjmov BBSK pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácie súkromným a cirkevným základným umeleckým školám, súkromným a cirkevným jazykovým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

6.bod  Návrh Zmeny rozpočtu BBSK č. 7 na rok 2014

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

7.bod  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra BBSK k Návrhu rozpočtu BBSK na roky 2015 – 2017

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

9.bod  Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

10.bod  Podpora dobudovania rýchlostnej cesty R1 a jej zaradenie do priorít v Operačnom programe Doprava pre plánovacie obdobie 2014 – 2020 a do Strategického plánu rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do r. 2020

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

11.bod  Návrh Organizačného poriadku Útvaru hlavného kontrolóra BBSK

12.bod  Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra BBSK na I. polrok 2015

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

13.bod  Návrh Harmonogramu zasadnutí ZBBSK a Orientačného plánu práce ZBBSK na rok 2015

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

14.bod  Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení SR Návrh na zaradenie Výdajnej školskej jedálne, Tajovského 24, Banská Bystrica ako súčasti Strednej zdravotníckej školy, Tajovského 24, Banská Bystrica k 1. 3. 2015

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

15.bod  Správa o plnení úloh Akčného plánu Koncepcie rozvoja zdravotníctva v BBSK na roky 2010 – 2015 za rok 2013

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

16.bod  Správa o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov ZBBSK za rok 2014

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

17.bod  Interpelácie

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

18.bod  Rôzne

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Vzdanie sa poslanca Mináča mandátu poslanca BBSK

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player