Skip to content

Social Network Badges

1.bod Otvorenie

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

1.1bod Predstavenie projektu regionálnej karty od spoločnosti ID-KARTA, s.r.o.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

2.bod Analýza sociálno-ekonomickej situácie v okrese Zvolen

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

3.bod Kontrola plnenia uznesení

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

4.bod Opravy ciest II. a III. triedy a prerozdelenie finančnej rezervy vo výške 2 000 000 eur

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

5.bod Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK

 

5.1 bod Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK Návrh na prenájom časti pozemkov vo vlastníctve BBSK v súvislosti s realizáciou stavby „Rekonštrukcia chodníka“ obec Veľké Teriakovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa

 

5.2 bod Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK Návrh na schválenie zámeny pozemkov medzi BBSK a mestom Lučenec, ako prípad hodný osobitného zreteľa

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

6.1 bod Návrh na zaradenie novej investičnej akcie do Registra investícií BBSK

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

6.2 bod Návrh na presun prostriedkov bežných výdavkov z rezervy programu Kultúra

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

7.bod Vyhodnotenie plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v BBSK na roky 2011 – 2017 za obdobie roka 2015 a aktualizácia prehľadu o zariadeniach sociálnych služieb, sociálnych službách, sociálnych poradenských a prevenčných aktivitách a výkone opatrení SPODaSK v kraji k 31. 12. 2015

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

7.1 bod Návrh na schválenie rekonštrukcie DD a DDS Senium v Banskej Bystrici

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

8.bod Interpelácie

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

9.bod Rôzne

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player