Skip to content

Social Network Badges

CELÉ ZASTUPITEĽSTVO

1.bod Otvorenie

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

2.bod Analýza sociálno-ekonomickej situácie v okrese Detva

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

3.bod Kontrola plnenia uznesení

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

3.1.bod Prehlásanie poslancov BBSK k 70.výročiu konca 2. svetovej vojny

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

4.bod Návrh VZN BBSK č. 29/2015 o zriadení školského zariadenia – Výdajnej školskej jedálne, Tajovského 24, Banská Bystrica ako súčasti Strednej zdravotníckej školy, Tajovského 24, Banská Bystrica

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

5.bod Odborné stanovisko hlavného kontrolóra BBSK k návrhu Záverečného účtu BBSK za rok 2014

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

6.bod Návrh Záverečného účtu BBSK za rok 2014

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

7.bod Návrh Zmeny rozpočtu BBSK č. 2 na rok 2015

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

8.bod Návrh Dodatku č. 1 Zásad hospodárenia s majetkom BBSK

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

9.bod Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

10.bod Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení SR

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

11.bod Schválenie Štatútu Banskobystrického samosprávneho kraja

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

12.bod Návrh Smernice – Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Banskobystrického samosprávneho kraja

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

13.bod Informácia o výsledku následnej finančnej kontroly č. 46/2014 v Úrade BBSK

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

14.bod Poriadok odmeňovania zamestancov Úradu BBSK a zamestnancov ÚHK BBSK

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

15.bod Informácia o výsledku kontrol NKÚ SR v DD a DSS Hriňová, v DD a DSS Krupina a v DD a DSS Rimavská Sobota a o prijatých opatreniach

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

16.bod Správa o zisteniach v DD a DSS, Úzka 49, Tornaľa na základe interpelácie č. 73/2015

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

17.bod Návrh na vymenovanie riaditeľky Horehronského múzea v Brezne, Námestie gen. M. R. Štefánika 55/47, Brezno

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

18.bod Odklad splatenia pohľadávky BBSK voči Nemocnici Zvolen a. s. z titulu nájomného v príčinnej súvislosti s platným Uznesením ZBBSK č. 50/2014 z 8. augusta 2014, potvrdeným trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov dňa 3. októbra 2014

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

19.bod Návrh združenia Občiansky monitor BBSK

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

20. VZN BBSK Č. 28/2015

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

21.bod Interpelácie

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

22.bod Rôzne

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player