Skip to content

Social Network Badges

Ospravedlňujeme sa za krátke pár-sekundové výpadky v čase: 1:04:20, 2:07:39 a 2:40:03.

1.bod Otvorenie

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

2.bod Kontrola plnenia uznesení

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

2.2bod  Potvrdenie Uznesenia ZBBSK č. 203/2016 z 29. januára 2016, ktorým bol schválený Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom BBSK

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

3.bod Návrh Dodatku č. 3 VZN BBSK č. 20/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

3.1bod Doplnenie Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva BBSK a zmena Harmonogramu zasadnutí ZBBSK na rok 2016

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

4.bod Návrh Zmeny rozpočtu BBSK č. 1 na rok 2016

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

5.bod Návrh Dodatku č. … k Zásadám hospodárenia s majetkom BBSK

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

6.bod Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK

6.1.bod Návrh na schválenie prenechania časti pozemkov vo vlastníctve BBSK do nájmu oprávneným žiadateľom v prípade čerpania nenávratných finančných príspevkov v programovom období 2014 – 2020 ako prípad hodný osobitného zreteľa

6.2.bod Návrh na kúpu pozemkov v k. ú. Jalšovík v súvislosti s realizáciou stavby „Most na ceste III/52630 ev. č. 52630-2 Jalšovík“

6.3.bod Návrh na schválenie prevodu kanalizácie v správe Spojenej školy v Detve ako prípad hodný osobitného zreteľa

6.4.bod Návrh na schválenie zámeny pozemkov medzi BBSK a Mestom Lučenec ako prípad hodný osobitného zreteľa

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

7.bod Návrh Zásad kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra BBSK

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

8.bod Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra BBSK za II. polrok 2015

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

9.bod Informatívna správa o plnení navrhovaných opatrení vyplývajúcich z výjazdových zasadnutí ZBBSK v okresoch Veľký Krtíš a Žiar nad Hronom

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

10.bod Interpelácie

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

11.bod Rôzne

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player