Skip to content

Social Network Badges

1.bod Otvorenie 1

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

3.bod Analýza sociálno-ekonomickej situácie v okrese Krupina 3 Daniela Bímova

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

4.bod Kontrola plnenia uznesení 4 Milan Uhrík

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

5.bod Návrh na vymenovanie riaditeľky Knižnice Mateja Hrebendu, Hlavné námestie 8, Rimavská Sobota 5 Marian Kotleba

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

7.bod Návrh Harmonogramu zasadnutí ZBBSK a Orientačného plánu práce ZBBSK na rok 2017 7 Marian Kotleba

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

8.bod Návrh Dodatku č. 2 VZN BBSK č. 28/2015 o poskytovaní príspevku z vlastných príjmov Banskobystrického samosprávneho kraja pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zriadenia samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácie súkromným a cirkevným základným umeleckým školám, súkromným a cirkevným jazykovým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

9.bod Návrh Zmeny rozpočtu BBSK č. 8 na rok 2016 9 Alena Franková

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

10.bod Uspokojenie vymáhanej pohľadávky formou pravidelných mesačných splátok 10 Ivana Podobníková

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

11.bod Návrh na upustenie od vymáhania nevymožiteľnej pohľadávky Technickej akadémie, J. Švermu 1, Zvolen 11 Vojtech Papp

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

12.bod Odborné stanovisko hlavného kontrolóra BBSK k Návrhu rozpočtu BBSK na roky 2017 – 2019 12 Michal Kňazek

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

13.bod Návrh rozpočtu BBSK na roky 2017 – 2019 13 Alena Franková

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

14.bod Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK 14

 

Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK Návrh na schválenie zámeny úseku cesty III/2486 vo vlastníctve BBSK a miestnej komunikácie s pozemkom s obcou Pitelová ako prípad hodný osobitného zreteľa 14/1 Pavel Belko

 

Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK Návrh na zámenu nehnuteľného majetku medzi BBSK a Misijnou spoločnosťou sv. Vincenta de Paul, Slovenská provincia, ako prípad hodný osobitného zreteľa 14/2 Pavol Čunderlík

 

Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK Návrh na schválenie zámeny pozemkov medzi BBSK a KLM real estate, a.s. v k.ú. Detva, ako prípad hodný osobitného zreteľa 14/3 Pavol Čunderlík

 

Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK Návrh na kúpu pozemku v k. ú. Modrý Kameň 14/4 Pavol Čunderlík

 

Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK Návrh na schválenie odpredaja pozemkov v k.ú. Fiľakovo ako prípad hodný osobitného zreteľa 14/5 Pavol Čunderlík

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

15.bod Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2015-2023 15 Daniela Bímova

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

16.bod Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra BBSK na I. polrok 2017 16 Michal Kňazek

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

17.bod Interpelácie 17

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

18.bod Rôzne 18

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player