Skip to content

Social Network Badges

CELÉ ZASTUPITEĽSTVO

1.Otvorenie

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

2.bod Analýza sociálno-ekonomickej situácie v okrese Lučenec

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

2.1bod  Návrh na prijatie verejného prísľubu spoločnosti Svet zdravia, a.s. so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35960884 zo dňa 29.07.2016

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

2.2bod  Potvrdenie Uznesenia ZBBSK č. 238/2016 zo 6. júna 2016 k bodu Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK – Návrh na schválenie predaja rozostavanej budovy s pozemkom v areáli Všeobecnej nemocnice Žiar nad Hronom z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorým ZBBSK schválilo prebytočnosť a predaj Rozostavanej Polikliniky – Blok B Všeobecnej nemocnice v Žiari nad Hronom a pozemku pod rozostavanou stavbou

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

2.4bod  Pokračovanie v príprave na realizáciu a zaradenie výstavby rýchlostnej cesty R3 do priorít MDVRR SR

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

5.bod Kontrola plnenia uznesení

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

6.bod Návrh Zmeny rozpočtu BBSK č. 5 na rok 2016

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

7.bod Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK

 

 

7.1.bod Návrh na schválenie nájmu cesty III/2427 v úseku Lučatín – Hiadeľ ckm

9,950 – 10,950 obci Hiadeľ za cenu 1 eur ako prípad hodný osobitného zreteľa

 

 

7.2.bod Návrh na prenechanie častí pozemku vo vlastníctve BBSK do nájmu na dobu neurčitú

pre obec Veľká Čalomija za účelom vybudovania stavby: „Realizácia spoločných

zariadení a opatrení v obvode PPÚ Veľká Čalomija“, ako prípad hodný osobitného

zreteľa

 

7.3.bod Návrh na schválenie koncesnej zmluvy o prevádzke školskej výdajnej jedálne Spojenej

školy Kremnička v Banskej Bystrici

 

7.4.bod Návrh na schválenie prebytočnosti nehnuteľného majetku v k. ú. Lučenec v správe

SOŠ hotelových služieb a dopravy, ich prevodu na základe obchodnej verejnej súťaže

a podmienok obchodnej verejnej súťaže

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

8.bod Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra BBSK za I. polrok 2016

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

8.1.bod  Návrh na schválenie partnerstva BBSK s Národnou spoločnosťou pre rozvoj infraštruktúry Maďarska so zámerom vybudovania 4 nových hraničných prechodov medzi SR a Maďarskom

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

9.bod Interpelácie

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

10.bod Rôzne

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player