Skip to content

Social Network Badges

CELÉ OCZ

1.bod Otvorenie

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

2.bod Schválenie programu rokovania

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

3.bod Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

4.Dokumenty predkladané hlavným kontrolórom

4.1.bod práva o plnení uznesení z rokovaní Obecného zastupiteľstva

4.2.bod Správa hlavného kontrolóra č. 1/2016

4.3.bod Správa hlavného kontrolóra č. 2/2016

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

5.bod Zmena rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. 3/2016

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

6.bod Zásady hospodárenia s majetkom obce Valaská -stiahnuté

7.bod Všeobecne záväzné nariadenia obce -stiahnuté

7.1.bod VZN o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Valaská -stiahnuté

 

8.bod Rôzne

8.1.bod Žiadosť o nenávratný finančný príspevok zameraný na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov v rámci operačného programu „Kvalita životného prostredia“ -stiahnuté

 

8.2.bod Prerokovanie majetkových prevodov obce

8.2.1.bod Zverejnenie zámeru na prenájom nebytového priestoru Školská 448

8.2.2.bod Schválenie prenájmu nebytového priestoru Školská 447

8.2.3.bod Odpredaj pozemku – Štefan Valovčan

8.2.4.bod Zverejnenie zámeru na odpredaj časti obecného pozemku – Marek Šuchaň -stiahnuté

8.2.5.bod Zverejnenie zámeny pozemkov – Obec Valaská – Krbyľa Jozef, Krbila Radoslav -stiahnuté

 

8.3.bod Informácia – plat starostu obce

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

9.Interpelácie

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

10.Diskusia

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player