Skip to content

Social Network Badges

CELÉ OCZ

1.bod Otvorenie rokovania a schválenie programu rokovania, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

3.bod Dokumenty predkladané hlavným kontrolórom obce

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

4.1.bod Prerokovanie rozboru hospodárenia za I.-XII. 2014

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

4.2.bod Predloženie Správy hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2014

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

4.3.bod Predloženie správy nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31. XII. 2014

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

4.4.bod Schválenie záverečného účtu za rok 2014

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

4.5.bod Schválenie tvorby Rezervného fondu z prebytku rozpočtového hospodárenia a prebytku rozpočtového hospodárenia

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

4.6.bod Prerokovanie rozboru hospodárenia za I.-III. 2015

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

4.7.bod Schválenie zmeny rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. 8/2015

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

5.1.Zmena názvu z Obecného hasičského zboru Valaská na Dobrovoľný hasičský zbor Obce Valaská

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

5.2.Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru Obce Valaská

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

5.3.Menovanie veliteľa DHZO, veliteľov družstiev a členov DHZO

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

6.bod Schválenie rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Obce Valaská

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

pokračovanie

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

7.bod Menovanie veliteľa DHZO, veliteľov družstiev a členov DHZO

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

8.bod Schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2013 o financovaní materskej školy, základnej umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

9.bod Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 2/2009 o poskytovaní dotácií, návratných finančných výpomocí a platení členských príspevkov

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

10.bod Prerokovanie majetkových prevodov obce – predkladateľ: poslanec Krupa, predseda komisie pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

11.bod Diskusia a rôzne

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player