Skip to content

Social Network Badges

CELÉ OCZ


1.bod Otvorenie rokovania

2.bod Schválenie programu rokovania, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

3.bod Kontrola plnenia uznesení z rokovaní Obecného zastupiteľstva

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

4.bod Prerokovanie rozboru hospodárenia za I.-VI. 2015

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

5.bod Schválenie zmeny rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. 11/2015

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

6.bod Schválenie rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Obce Valaská

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

7.bod Prerokovanie majetkových prevodov obce

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

8.bod Rôzne

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

9.bod Interpelácie poslancov

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

10.bod Diskusia

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player