Skip to content

Social Network Badges

1.bod Otvorenie

 

2.bod bod bod Schválenie programurokovania

 

3.bod Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

4.bod Voľba hlavného kontrolóra obce Valaská

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

6.bod Schválenie zriadenia príspevkovej organizácie Obce

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

7.bod Financovanie a správa majetku obce

7.1.bod Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 11

7.2.bod Predloženie rozboru hospodárenia za I.-IX. 2016

7.3.bod Organizačné zabezpečenie inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2016

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

8.bod Majetkové záležitosti obce

8.1.bod Odpredaj pozemkov pod garážami

8.2.bod Zverejnenie zámeru na prenájom nebytového priestor u Námestie 1. mája 459

8.3.bod Zverejnenie zámeru na prenájom nebytového priestoru Školská 448

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

9.bod Rôzne

 

9.1.bod Odvolanie člena komisie pre životné prostredie, poľnohospodárstvo a ochranu prírodných hodnôt

9.2.bod Schválenie odmien poslancom, členom komisií pri OcZ, členom redakčnej rady Valaštianskeho hlásnika

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

10.bod Interpelácie

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

11.bod Diskusia

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player