Skip to content

Social Network Badges

CELÉ OCZ

 

1.bod Otvorenie

2.bod Schválenie programurokovania

3.bod Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

4.bod Dokumenty predkladané hlavnýmkontrolórom

4.1.bod Správa o plnení uznesení z rokovaní Obecného zastupiteľstva

4.2.bod Správa č. 3/2016

4.3.bod Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská na 2. polrok 2016

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

5.bod VZN o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Valaská

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

6.bod Financovanie a správa majetku obce

6.1.bod Záverečný účet Obce Valaská a hospodárenia Obce za rok 2015

6.2.bod Hospodárenie Obce za I. Q. 2016

6.3.bod Zmena rozpočtu –ROč. 5/2016

6.4.bod Zásady hospodárenia s majetkom obce Valaská

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

7.bod Rôzne

7.1.bod Zriadenie príspevkovej organizácie Obcou Valaská

7.2.bod Majetkové záležitosti obce

7.2.1.bod Odpredaj pozemkov pod garážami

7.2.2.bod Zverejnenie zámeru na odpredaj časti obecného pozemku – Marek Šuchaň

7.2.3.bod Zverejnenie zámeny pozemkov – Obec Valaská –Krbyľa Jozef, Krbila Radoslav

7.2.4.bod Zverejnenie zámeru na odpredaj časti obecného pozemku –Adam Vichr

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

8.bod Interpelácie

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

9.bod Diskusia

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player