Skip to content

Social Network Badges

CELÉ OCZ

1.bod Otvorenie, 2.bod Schválenie programu rokovania, 3.bod Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľa zápisnice

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

4.bod Správa o plnení uznesení z rokovaní Obecného zastupiteľstva

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

5.bod Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská na 1. polrok 2016

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

6.bod Návrh rozpočtu obce Valaská na rok 2016

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

7.bod Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva Valaská v roku 2016

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

8.bod Schválenie dodatku č. 1 Dodatok SOU-1-OZ k zmluve číslo 232/2011-SOU-IOZ o zriadení spoločného obecného úradu

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

9.bod Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2009 o poskytovaní dotácií, návratných finančných

výpomocí a platení členských príspevkov

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

10.bod Návrh VZN č. 1/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

11.bod Štatút Obce Valaská

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

12.bod Navýšenie úväzku hlavného kontrolóra obce

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

13.bod Rôzne

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

13_2 pokračovanie

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

13_3 pokračovanie

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

13_4 pokračovanie

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

14.bod Interpelácie

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

14_2 pokračovanie

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player