Skip to content

Social Network Badges

CELÉ MSZ NA YOUTUBE:

PODĽA BODOV:

1.bod O t v o r e n i e

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

2.bod Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

3.bod Správa o činnosti MsR

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

4.bod Zámer inštalácie busty….

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

4.bod Informácia o zapojení sa Mesta Zvolen do Národných projektov Terénna sociálna práca a Podpora opatrovateľskej služby

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

5.bod Nakladanie s majetkom Mesta

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

6.bod Zásady hospodárenia s majetkom Mesta

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

7.bod Návrh VZN Mesta Zvolen o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, ktorej zriaďovateľom je Mesto Zvolen

 

8.bod Návrh VZN Mesta Zvolen o určení školských obvodov na území mesta Zvolen na území mesta Zvolen

 

9.bod Delegovanie zástupcov Mesta Zvolen do orgánov samospráv škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zvolen

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

10.bod Rekonštrukcia MŠ Hrnčiarska č. 2063/2, Zvolen a rekonštrukcia MŠ Ľ. Fullu č. 1689/43, Zvolen

 

11.bod Spolufinancovanie Mesta Zvolen v rozvojovom projekte MŠVVaŠ SR v rámci Výzvy na predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016 pre ZŠ Námestie mládeže 587/17, Zvolen

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

12.bod Dotácie na rok 2016

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

12.b bod Žiadosť o novelizáciu VZN …

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

13.bod Informácia o organizačno-technickom zabezpečení volieb do NR SR v roku 2016

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

14.bod Protest prokurátora proti VZN mesta Zvolen č. 170 o pravidlách času predaja v obchodoch a v prevádzkárňach poskytujúcich služby na území mesta Zvolen

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

15.bod Ročná správa o kontrolnej činnosti útvaru hlavnej kontrolórky Mesta Zvolen za rok 2015

 

16.bod Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Zvolen

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

16a bod List Vladimíma Maňku …

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

16b bod Informatívna správa ….

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

17.bod Interpelácie a diskusia

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player