Skip to content

Social Network Badges

1.bod O t v o r e n i e

 

2.bod Voľba návrhovej komisie

 

3.bod Schválenie programu rokovania

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

4.bod Informácia o zmene v poslaneckom klube

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

5.bod Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

6.bod Návrh na prijatie úveru na financovanie projektu: „Zvyšovanie energetickej efektívnosti MŠ Tatranská 63, Banská Bystrica“

 

 

7.bod Návrh na prijatie úveru na financovanie projektu: „Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Radvanská 28, Banská Bystrica“

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

8.bod Návrh na prijatie úveru na financovanie projektu: „Zvyšovanie energetickej efektívnosti MŠ Na Lúčkach 2, Banská Bystrica“

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

9.bod Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenia realizácie projektu a spolufinancovania projektu “Rozšírenie kapacity Materskej školy Ul. 9. mája 26, Banská Bystrica”.

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

10.bod Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenia realizácie projektu a spolufinancovania projektu “Rozšírenie kapacity Materskej školy Karpatská 3, Banská Bystrica”.

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

11.bod Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenia realizácie projektu a spolufinancovania projektu “Rozšírenie kapacity Materskej školy Strážovská 3, Banská Bystrica”.

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

12.bod Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

13.bod Správa o plnení povinností verejných funkcionárov v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov za rok 2015

Predkladá: Matej Bučko, predseda Komisie MsZ pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie a prešetrovanie sťažností

 

14.bod Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov v zmysle zák. č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

Predkladá: Matej Bučko, predseda Komisie MsZ pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie a prešetrovanie sťažností

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

15.bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. ../2017 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

16.bod Územný plán mesta Banská Bystrica – Zmeny a doplnky IV. etapa a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č…./2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica – Zmeny a doplnky IV. etapa

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

17.bod Podnety na obstaranie Zmien a doplnkov platného ÚPN mesta Banská Bystrica – žiadosť o odklad

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

18.bod Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta v zmysle VZN č. 10/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v znení VZN č. 15/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

19.bod Návrh na schválenie zástupcu Mesta do Dozornej rady Podniku medzitrhu práce – Šanca pre všetkých,n.o.

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

20.bod Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za rok 2016

Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

 

 

21.bod Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica za obdobie 2. polroka 2016

Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

 

22.bod Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 14.12.2016 do 31.1.2017

Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

 

23.bod Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 13. decembra 2016

Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

24.bod Interpelácie poslancov

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

25.bod D i s k u s i a

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player