Skip to content

Social Network Badges

1. O t v o r e n i e

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu rokovania

4. Personálne otázky MBB

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

5. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

6. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 1

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

7. Návrh na schválenie účelu použitia rezervného fondu

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

8. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2017 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

9. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenia realizácie projektu a spolufinancovania projektu “Vytvorenie kapacít materskej školy v existujúcom objekte ZŠ Bakossova 5, Banská Bystrica“

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

10. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenia realizácie projektu a spolufinancovania projektu “Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica”

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

10. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenia realizácie projektu a spolufinancovania projektu “Rozšírenie kapacity Materskej školy Karpatská 3, Banská Bystrica”

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

12. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenia realizácie projektu a spolufinancovania projektu “Rozšírenie kapacity Materskej školy Strážovská 3, Banská Bystrica”

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

13. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenia realizácie projektu a spolufinancovania projektu “Rozšírenie kapacity Materskej školy Ul. 9. mája 26, Banská Bystrica”

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

14. Návrh na schválenie predloženia žiadostí o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenia realizácie projektov a spolufinancovania projektov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

15. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenie realizácie projektu a spolufinancovanie projektu „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – MŠ Karpatská 3, Banská Bystrica“

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

16. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenie realizácie projektu a spolufinancovanie projektu „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – MŠ Strážovská 3, Banská Bystrica“

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

17. Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

18. Rokovací poriadok Mestskej rady v Banskej Bystrici

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

19. Schválenie účasti Mesta Banská Bystrica v združení „Iniciatíva stredné Slovensko“

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

20. Zmena – doplnenie uznesenia č. 648/2016 z 8.11.2016, ktorým mestské zastupiteľstvo vyhlásilo dobrovoľnú zbierku

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

21. Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou v roku 2016

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

22. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 1/2017 – kontroly dodržiavania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov v príspevkovej organizácii ZAaRES Banská Bystrica v roku 2016

Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

 

23. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 8.2.2017 do 14.3.2017

Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

24. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 7. februára 2017

Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

25. Interpelácie poslancov

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

26. D i s k u s i a

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player