Skip to content

Social Network Badges

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

Predkladá: Matúš Hollý, riaditeľ Úradu BBSK

3. Návrh Zmeny rozpočtu BBSK č. 1 na rok 2020

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK

4. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra BBSK

Predkladá: Ján Lunter, predseda BBSK

5. Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK

Návrh na schválenie dlhodobého nájmu nebytových priestorov v budove Strednej priemyselnej

školy J. Murgaša v Banskej Bystrici ako prípad hodný osobitného zreteľa

Predkladá: Martin Turčan, poslanec Zastupiteľstva BBSK

6. Interpelácie poslancov

7. Rôzne

8. Záver