Skip to content

Social Network Badges

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

Predkladá: Matúš Hollý, riaditeľ Úradu BBSK

3. Návrh VZN BBSK č. xx/2021 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo

určených na rozvoj športu v Banskobystrickom kraji

Predkladá: Miroslav Martiš, riaditeľ odboru školstva Úradu BBSK

4. Návrh Zmeny rozpočtu BBSK č. 1 na rok 2021

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK

5. Schválenie zmien v predstavenstve spoločnosti Banskobystrická regionálna správa

ciest, a.s.

Predkladá: Ján Lunter, predseda BBSK

6. Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK

Predkladá podbody 06.01. – 06.03.: Radovan Majerík, riaditeľ odboru vnútornej

prevádzky Úradu BBSK

06.01. Návrh na schválenie zámeny pozemkov v k. ú. Zvolen a v k. ú. Môťová medzi BBSK

a Mestom Zvolen ako prípad hodný osobitného zreteľa, zriadenie predkupného práva

a odňatie pozemkov z predmetu nájmu Nemocnice AGEL Zvolen a.s., ako prípad hodný

osobitného zreteľa

06.02. Návrh na poskytovanie zľavy z nájomného v podmienkach BBSK v súlade s platnou

legislatívou o dotáciách na úhradu nájomného v rámci druhej vlny pandémie, ako prípad

hodný osobitného zreteľa

06.03. Návrh na schválenie zámeny pozemkov medzi BBSK a Mestom Detva ako prípad hodný

osobitného zreteľa

7. Informatívna správa odboru cestnej infraštruktúry a investícií Úradu BBSK

Predkladá: Peter Muránsky, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry a investícií Úradu BBSK

8. Interpelácie poslancov

9. Rôzne

10. Záver

dkze-36se-dkqu-ysp6-6pvk