Skip to content

Social Network Badges

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

Predkladá: Matúš Hollý, riaditeľ Úradu BBSK

3. Návrh Zmeny rozpočtu BBSK č. 7 na rok 2020

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK

4. Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK

Predkladá: Radovan Majerík, riaditeľ odboru vnútornej prevádzky Úradu BBSK

04.01. Návrh na schválenie prevodu pozemku v k. ú. Jelšavská Teplica pre obec Gemerské

Teplice za účelom rekonštrukcie chodníka ako prípad hodný osobitného zreteľa

04.02. Návrh na schválenie predaja nehnuteľného majetku v správe Strednej odbornej školy

hotelových služieb a dopravy v Lučenci pre úspešného uchádzača obchodnej verejnej

súťaže

04.03. Návrh na schválenie dlhodobého nájmu časti pozemku parc. KN-C č. 4920/3 v správe

Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene, ako prípad hodný osobitného zreteľa

04.04. Návrh na schválenie nájmu pozemku v k.ú. Kriváň ako prípad hodný osobitného zreteľa

04.05. Návrh na prevod pozemku v k.ú. Slovenské Ďarmoty, ako prípad hodný osobitného zreteľa

04.06. Návrh na schválenie výpožičky nebytových priestorov v správe SOŠ informačných

technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica, pre Centrum voľného času – Junior,

Tajovského 30, Banská Bystrica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

04.07. Návrh na schválenie výpožičky nebytových priestorov v správe SOŠ informačných

technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica, pre SOŠ hotelových služieb a obchodu,

Školská 5, Banská Bystrica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

04.08. Návrh na schválenie výpožičky nebytových priestorov v správe SPŠ Samuela Mikovíniho,

Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica pre Školu umeleckého priemyslu, Akademická

13, 969 15 Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

04.09. Návrh na schválenie zriadenia bezodplatného vecného bremena na pozemok KN-C

č. 3456/75 v k. ú. Banská Bystrica vo vlastníctve BBSK

04.10. Návrh na prenechanie nebytových priestorov do nájmu pre úspešného uchádzača

verejného obstarávania na zabezpečenie služby – Zabezpečenie výdaja stravy pre žiakov

a zamestnancov Gymnázia Ivana Kraska v Rimavskej Sobote, ako prípad hodný

osobitného zreteľa

05. Návrh na poskytovanie zľavy z nájomného v podmienkach BBSK v súlade s platnou

legislatívou o dotáciách na úhradu nájomného

Predkladá: Radovan Majerík, riaditeľ odboru vnútornej prevádzky Úradu BBSK

06. Podpora rozvoja cestovného ruchu na základe spolupráce s obcami a vlastníkmi

cestných komunikácií vedúcich k turistickým cieľom na území BBSK pri ich letnej

a zimnej údržbe

Predkladá: Matúš Hollý, riaditeľ Úradu BBSK

07. Návrh na spolufinancovanie projektov BBSK

Predkladá: Zuzana Lafférsová, riaditeľka odboru regionálneho rozvoja a cestovného

ruchu Úradu BBSK

07.01. Návrh na schválenie projektu „Chatbot pre kraj“ a jeho spolufinancovanie v rámci

Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, výzva OPII-2020/7/11-DOP – Moderné

technológie

08. Návrh na vymenovanie riaditeľa/riaditeľky Domova sociálnych služieb, 1. mája č. 57/72,

Pohorelská Maša, 976 69 Pohorelá

Predkladá: Ján Lunter, predseda BBSK

09. Návrh na vymenovanie riaditeľa/riaditeľky Domova sociálnych služieb LIBERTAS,

Tuhárske námestie č. 2578/11, 984 01 Lučenec

Predkladá: Ján Lunter, predseda BBSK

10. Návrh na vymenovanie riaditeľa/riaditeľky Zariadenia sociálnych služieb AMBRA,

Rúbanisko III č. 2938/52, 984 03 Lučenec

Predkladá: Ján Lunter, predseda BBSK

11. Návrh na vymenovanie riaditeľa/riaditeľky Zariadenia sociálnych služieb HARMÓNIA,

Tuhárske námestie č. 886/10, 984 01 Lučenec

Predkladá: Ján Lunter, predseda BBSK

12. Návrh na vymenovanie riaditeľa/riaditeľky Domova dôchodcov a domova sociálnych

služieb, Bystrická č. 447/25, 967 01 Kremnica

Predkladá: Ján Lunter, predseda BBSK

13. Informatívna správa o aktivite poslankýň a poslancov Zastupiteľstva BBSK počas

zasadnutí ZBBSK pri príležitosti uplynutia polovice volebného obdobia

Predkladá: Ján Lunter, predseda BBSK

14. Informatívna správa o rokovaní vedenia BBSK s ministrom dopravy a výstavby SR

Predkladá: Ondrej Lunter, podpredseda BBSK

15. Informatívna správa o činnosti a hospodárení ROZVOJOVEJ AGENTÚRY

Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o. za rok 2019 a účtovná závierka

za rok 2019

Predkladá: Gabriela Bieliková, výkonná riaditeľka ROZVOJOVEJ AGENTÚRY

Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.

16. Informatívna správa o činnosti krajského sociálneho podniku Rozvojové služby BBSK,

s.r.o. registrovaný sociálny podnik

Predkladá: Peter Bučko, konateľ obchodnej spoločnosti Rozvojové služby BBSK, s.r.o.

registrovaný sociálny podnik

17. Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra BBSK na II. polrok 2020

Predkladá: Michal Kňažek, hlavný kontrolór BBSK

18. Interpelácie poslancov

19. Rôzne