Skip to content

Social Network Badges

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

Predkladá: Matúš Hollý, riaditeľ Úradu BBSK

3. Návrh na odsúhlasenie výšky členského príspevku BBSK v Krajskej organizácii

cestovného ruchu pre rok 2019

Predkladá: Zuzana Lafférsová, riaditeľka odboru regionálneho rozvoja a cestovného

ruchu Úradu BBSK

4. Návrh Zmeny rozpočtu BBSK č. 2 na rok 2019

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK

5. Návrh na vymenovanie riaditeľa Stredoslovenského múzea so sídlom Námestie SNP

3755/4A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35984953

Predkladá: Ján Lunter, predseda BBSK

6. Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK

Predkladá podbody 06.01. – 06. 07.: Roman Ružica, riaditeľ odboru vnútornej prevádzky

Úradu BBSK

Predkladá podbod 06.08.: Tomáš Mišovič, riaditeľ odboru dopravy, cestnej

infraštruktúry a investícií Úradu BBSK

Predkladajú podbod 06.09.: Attila Agócs, Pavol Baculík, Pavel Greksa, Branislav

Hámorník, Juraj Pelč, poslanci ZBBSK za okres

Lučenec

06.01. Súhlas s umiestnením pamätnej tabule na budovu Matejovho domu v Banskej Bystrici

06.02. Návrh na schválenie odpredaja spoluvlastníckych podielov k pozemkom v k.ú. Mýtna

ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s.

06.03. Návrh na prevod pozemku v k. ú. Veľká nad Ipľom pre obec Veľká nad Ipľom

za účelom rekonštrukcie chodníka ako prípad hodný osobitného zreteľa

06.04. Návrh na schválenie odpredaja a nájmu pozemkov v k.ú. Krnišov ako prípad hodný

osobitného zreteľa pre Slovenskú správu ciest

06.05. Návrh na schválenie zámeny pozemkov v k.ú. Banská Bystrica so Slovenskou poštou,

a.s., ako prípad hodný osobitného zreteľa

06.06. Návrh na schválenie nájmu pozemkov v k.ú. Banská Štiavnica pre spoločnosť

Pod Sitnom, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa

06.07. Návrh na prevod pozemku v k.ú. Rimavské Janovce, ako prípad hodný osobitného

zreteľa

06.08. Návrh na kúpu nehnuteľného majetku – pozemkov v k.ú. Kostiviarska,

z dôvodu zabezpečenia vlastníckeho práva k pozemkom dotknutých prípravou stavby

„Cesta III/066 34 Kostiviarska – Kynceľová – Sásová, I. etapa“

06.09. Návrh na zmenu Uznesenia ZBBSK č. 270/2011 z 25.8.2011 v znení Uznesenia

ZBBSK č. 316/2012 z 23.2.2012

7. Návrh na spolufinancovanie a spoluprácu pri implementácii projektu s názvom

„Rekonštrukcia cesty a mostov II/529 Brezno – Č. Balog a III/2724 Kokava n/Rimavicou

- Utekáč“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020

pre Banskobystrickú regionálnu správu ciest a.s. , Banská Bystrica

Predkladá: Tomáš Mišovič, riaditeľ odboru dopravy, cestnej infraštruktúry

a investícií Úradu BBSK

8. Návrh na spolufinancovanie a spoluprácu pri implementácii projektu s názvom

„Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor – Dolná Strehová – Lučenec a II/591

cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty a mostov“

v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020

pre Banskobystrickú regionálnu správu ciest a.s. , Banská Bystrica

Predkladá: Tomáš Mišovič, riaditeľ odboru dopravy, cestnej infraštruktúry

a investícií Úradu BBSK

9. Návrh na spolufinancovanie a spoluprácu pri implementácii projektu s názvom „Cesta

III/06634 Kostiviarska – Kynceľová – Sásová, I. etapa“ v rámci Integrovaného

regionálneho operačného programu 2014-2020 pre Banskobystrickú regionálnu

správu ciest a.s. , Banská Bystrica

Predkladá: Tomáš Mišovič, riaditeľ odboru dopravy, cestnej infraštruktúry

a investícií Úradu BBSK

10. Návrh na spolufinancovanie projektov BBSK

Návrh na schválenie projektu a jeho spolufinancovanie BBSK pre Strednú odbornú školu

technickú a agropotravinársku – Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Szakközépiskola, Okružná 61, 979 01 Rimavská Sobota v programe IROP – výzva PO2-

SC223-2016-14 „Moderná stredná odborná škola – budúcnosť pre Vaše zamestnanie“

Predkladá: Miroslav Martiš, riaditeľ odboru školstva Úradu BBSK

11. Návrh na dofinancovanie oprávnených výdavkov

Návrh na dofinancovanie oprávnených výdavkov súvisiacich s poskytovaním príspevku

na rekreáciu v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva

Predkladá: Miroslav Martiš, riaditeľ odboru školstva Úradu BBSK

12. Návrh na zaradenie Školy umeleckého priemyslu, Akademická 13, Banská Štiavnica

do siete škôl a školských zariadení

Predkladá: Miroslav Martiš, riaditeľ odboru školstva Úradu BBSK

13. Schválenie Dohody o vysporiadaní a uznaní záväzkov podľa ustanovenia § 269 ods. 2

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka medzi mestom Hnúšťa a Strednou

odbornou školou, Hnúšťa a schválenie Zmluvy o postúpení pohľadávky medzi

Strednou odbornou školou, Hnúšťa a Technickými službami mesta Hnúšťa

Predkladá: Miroslav Martiš, riaditeľ odboru školstva Úradu BBSK

14. Návrh Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Banskobystrickom samosprávnom kraji

na roky 2019 – 2025

Predkladá: Denisa Nincová, riaditeľka odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu

BBSK

15. Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra BBSK za II. polrok 2018

Predkladá: Michal Kňažek, hlavný kontrolór BBSK

16. Informácia o výsledku kontroly hospodárenia v Banskobystrickej regionálnej správe

ciest, a.s.

Predkladá: Michal Kňažek, hlavný kontrolór BBSK

17. Interpelácie poslancov

18. Rôzne

19. Záver