Skip to content

Social Network Badges

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

Predkladá: Matúš Hollý, riaditeľ Úradu BBSK

3. Návrh na založenie krajského sociálneho podniku Agro – drevinový ekosystém BBSK,

s.r.o.

Predkladá: Zuzana Lafférsová, riaditeľka odboru regionálneho rozvoja a cestovného

ruchu Úradu BBSK

4. Návrh Zmeny rozpočtu BBSK č. 5 na rok 2019

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK

5. Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK

Predkladá podbody 05.01. – 05. 07.: Roman Ružica, riaditeľ odboru vnútornej prevádzky

Úradu BBSK

Predkladá podbod 05.08.: Denisa Nincová, riaditeľka odboru sociálnych služieb

a zdravotníctva Úradu BBSK

05.01. Návrh na prevod pozemkov v k. ú. Veľké Pole, okres Žarnovica

ako prípad hodný osobitného zreteľa

05.02. Návrh na schválenie prevodu pozemkov v k.ú. Prochot ako prípad hodný osobitného

zreteľa

05.03. Návrh na prevod pozemkov v k. ú. Veľké Dravce pre obec Veľká Dravce za účelom

vybudovania chodníka ako prípad hodný osobitného zreteľa

05.04. Návrh na schválenie nájmu pozemkov v k.ú. Radvaň a v k.ú. Banská Bystrica

pre NDS, a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa

05.05. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v budove SOŠ hotelových služieb

a dopravy v Lučenci pre ROZVOJOVÚ AGENTÚRU BBSK, n.o. ako prípad hodný

osobitného zreteľa

05.06. Návrh na schválenie nájmu pozemku v k.ú. Banská Bystrica pre Detské

opatrovateľské centrum Štvorlístok, Štefana Moyzesa 42, 974 01 Banská Bystrica

ako prípad hodný osobitného zreteľa

05.07. Návrh na schválenie dlhodobého nájmu nebytových priestorov 2. poschodia v časti

2, budovy súp. č. 837, k. ú. Banská Bystrica ako prípad hodný osobitného zreteľa

05.08. Návrh na kúpu nehnuteľností v k.ú. Vyšný Blh pre DSS FEMINA Veľký Blh

6. Informatívna správa o projekte „Catching-up Regions“ – „Dobiehajúce regióny“

Predkladá: Zuzana Lafférsová, riaditeľka odboru regionálneho rozvoja a cestovného

ruchu Úradu BBSK

7. Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra BBSK na II. polrok 2019

Predkladá: Michal Kňažek, hlavný kontrolór BBSK

8. Interpelácie poslancov

9. Rôzne

10. Záver