Skip to content

Social Network Badges

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

Predkladá: Matúš Hollý, riaditeľ Úradu BBSK

3. Návrh zmeny rozpočtu BBSK č. 3 na rok 2020

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK

4. Zásady hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu

5. Návrh na zmenu Zakladateľskej listiny spoločnosti Agro – drevinový ekosystém BBSK,

s.r.o.

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu

6. Návrh na zmenu Zakladateľskej listiny spoločnosti Rozvojové služby BBSK s.r.o.

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu

7. Návrh na vymenovanie riaditeľky Horehronského múzea so sídlom Nám. gen.

M. R. Štefánika 47/55, 977 01 Brezno, IČO: 35984783

Predkladá: Ján Lunter, predseda BBSK

8. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Krajskej organizácie cestovného ruchu

Banskobystrický kraj Turizmus za roky 2018 a 2019 a návrh na zmenu jej stanov

Predkladá: Zuzana Lafférsová, riaditeľka odboru regionálneho rozvoja a cestovného

ruchu Úradu BBSK

9. Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK

Predkladá podbody 09.01. – 09.04.: Roman Ružica, riaditeľ odboru vnútornej prevádzky

Úradu BBSK

Predkladá podbody 09.05. – 09.06.: Peter Muránsky, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry

a investícií Úradu BBSK

09.01. Návrh na schválenie nájmu pozemkov pre Obec Kokava nad Rimavicou, ako prípad

hodný osobitného zreteľa

09.02. Návrh na schválenie zámeny pozemkov medzi BBSK a Mestom Banská Bystrica

ako prípad hodný osobitného zreteľa

09.03. Návrh na prevod pozemkov v k. ú. Veľká Ves pre obec Veľká Ves za účelom

vybudovania chodníka a autobusovej zastávky ako prípad hodný osobitného zreteľa

09.04. Návrh na schválenie dlhodobého nájmu časti pozemku v. k. ú. Lučenec

vo vlastníctve BBSK za účelom vybudovania siete stanovíšť systému zdieľaných

bicyklov ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)

zákona č. 446/2001 Z. z.

09.05. Návrh na zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku v správe BBRSC,

a. s. v k. ú. Župkov

09.06. Návrh na zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku v správe BBRSC,

a. s. v k. ú. Kokava nad Rimavicou

10. Návrh VZN BBSK č. ../2020 o zabezpečení lekárenskej pohotovostnej služby na území

Banskobystrického samosprávneho kraja

Predkladá: Martin Caudt, vedúci oddelenia zdravotníctva Úradu BBSK

11. Voľba hlavného kontrolóra Banskobystrického samosprávneho kraja

12. Informácia o stave rokovaní medzi BBSK a Svet zdravia, a. s. o investíciách

do nemocníc Žiar nad Hronom a Rimavská Sobota

Predkladá: Martin Caudt, vedúci oddelenia zdravotníctva Úradu BBSK

13. Príprava budúceho verejného obstarávania na prevádzkovateľov autobusovej dopravy

v BBSK

Predkladá: Miroslav Vyka, riaditeľ odboru verejnej dopravy Úradu BBSK

14. Správa o činnosti odboru verejnej dopravy, oddelenia IDS Úradu BBSK za rok 2019

Predkladá: Miroslav Vyka, riaditeľ odboru verejnej dopravy Úradu BBSK

15. Informatívna správa o železničnej zastávke Bzovská Lehôtka

Predkladá: Miroslav Vyka, riaditeľ odboru verejnej dopravy Úradu BBSK

16. Informatívna správa odboru cestnej infraštruktúry a investícií Úradu BBSK

Predkladá: Peter Muránsky, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry a investícií Úradu BBSK

17. Delegovanie členov do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

Predkladá: Miroslav Martiš, riaditeľ odboru školstva Úradu BBSK

18. Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra BBSK za II. polrok 2019

Predkladá: Michal Kňažek, hlavný kontrolór BBSK

19. Interpelácie poslancov

20. Rôzne

21. Záver