Skip to content

Social Network Badges

1. Otvorenie
2. Analýza sociálno-ekonomickej situácie v okrese Lučenec
Predkladá: Emília Kodríková, odborná referentka Útvaru regionálneho rozvoja ÚBBSK
3. Kontrola plnenia uznesení
Predkladá: Matúš Hollý, riaditeľ ÚBBSK
4. Návrh na doplnenie člena Komisie dopravy Zastupiteľstva BBSK z radov poslancov
a návrh na voľbu členov komisií Zastupiteľstva BBSK z radov neposlancov
Predkladá: Mikuláš Pál, poslanec ZBBSK
5. Odvolanie a voľba členov rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
BBSK
Predkladá: Matúš Hollý, riaditeľ ÚBBSK
6. Návrh zmeny rozpočtu BBSK č. 2 na rok 2018
Predkladá: Alena Franková, vedúca oddelenia financií, investícií a verejného
obstarávania ÚBBSK
7. Poriadok odmeňovania zamestnancov Banskobystrického samosprávneho kraja
Predkladá: Matúš Hollý, riaditeľ ÚBBSK
8. Hospodárenie a nakladanie s majetkom
Predkladá podbody 8.01. – 8.02.: Alena Franková, vedúca oddelenia financií,
investícií a verejného obstarávania ÚBBSK
Predkladá podbod 8.03.: Monika Brečková, vedúca oddelenia správy
majetku a cestnej infraštruktúry ÚBBSK
8.01. Zmluva o spolupráci medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom, obcou Ipeľské
Predmostie a Banskobystrickou regionálnou správou ciest, a.s.
8.02. Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom,
obcou Vrbovka a Banskobystrickou regionálnou správou ciest, a.s.
8.03. Návrh na zmenu Uznesenia ZBBSK č. 393/2017 zo dňa 16. októbra 2017
9. Informácia o výsledku kontroly dochádzky v Úrade BBSK (kontrola č. 62/2017)
Predkladá: Michal Kňažek, hlavný kontrolór BBSK
10. Interpelácie poslancov
11. Rôzne
12. Záver