Skip to content

Social Network Badges

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
Predkladá: Matúš Hollý, riaditeľ ÚBBSK
3. Návrh na schválenie Transformačného plánu Domova sociálnych služieb ,,SLATINKA” v Lučenci
Predkladá: Ján Lunter, predseda BBSK
4. Návrh na predloženie, spolufinancovanie a zabezpečenie realizácie investičného projektu ,,DSS Slatinka – zavŕšenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s MP v DSS Slatinka, Lučenec” v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu v programovom období 2014 – 2020, Prioritná os 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17
Predkladá: Ján Lunter, predseda BBSK
5. Návrh zmeny rozpočtu BBSK č. 1 na rok 2018
Predkladá: Alena Franková, vedúca oddelenia financií ÚBBSK
6. Kompetencie predsedu BBSK na vykonávanie zmien rozpočtu BBSK
Predkladá: Alena Franková, vedúca oddelenia financií ÚBBSK
7. Návrh na odvolanie a vymenovanie nových členov výboru pre audit
Predkladá: Alena Franková, vedúca oddelenia financií ÚBBSK
8. Schválenie Dohody o urovnaní č. 924/2017/ODDPPS medzi Nemocnicou Zvolen a.s. a Banskobystrickým samosprávnym krajom zo dňa 16.11.2017, ktorou sa vyporiadali vzájomné sporné práva a povinnosti vyplývajúce z Nájomnej zmluvy č. 419/2010/ODDPR zo dňa 24.06.2010 v znení jej dodatkov č. 1 až č. 5
Predkladá: Matúš Hollý, riaditeľ ÚBBSK
9. Návrh na zmenu stanov Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s.
Predkladá: Ján Lunter, predseda BBSK
10. Hospodárenie a nakladanie s majetkom
Predkladá podbod 10.01.: Monika Brečková, dočasne poverená výkonom funkcie vedúcej oddelenia správy majetku a cestnej infraštruktúry ÚBBSK
10.01. Návrh na prevod pozemkov pod cestami II/531 Tisovec –Červená Skala a II/532 Behynce – Gemerská ves – Jelšava – Muráň (Tornaľa – Muráň) z vlastníctva BBSK do vlastníctva štátu, v správe SSC Bratislava
11. Návrh na zriadenie komisií Zastupiteľstva BBSK a návrh na voľbu členov komisií Zastupiteľstva BBSK z radov poslancov
Predkladá: Mikuláš Pál, poslanec ZBBSK
12. Návrh na voľbu podpredsedov Banskobystrického samosprávneho kraja
Predkladá: Ján Lunter, predseda BBSK
13. Informácia o výsledku kontroly splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou č. 46/2014 a na odstránenie príčin ich vzniku
Predkladá: Michal Kňažek, hlavný kontrolór BBSK
14. Členstvo BBSK v združení ,,Iniciatíva stredné Slovensko”
Predkladá: Jakub Gajdošík, poslanec ZBBSK
15. Správa generálneho riaditeľa BBRSC, a.s. o stave spoločnosti a stave ciest v správe BBSK
Predkladá: Marian Kotleba, poslanec ZBBSK
16. Interpelácie poslancov
17. Rôzne
18. Záver