Skip to content

Social Network Badges

1. Otvorenie

2. Analýza sociálno-ekonomickej situácie v okrese Brezno

Predkladá: Rastislav Kubányi, odborný referent odboru regionálneho rozvoja Úradu BBSK

3. Kontrola plnenia uznesení

Predkladá: Matúš Hollý, riaditeľ Úradu BBSK

4. Návrh Zmeny rozpočtu BBSK č. 4 na rok 2018

Predkladá: Alena Franková, vedúca oddelenia financií Úradu BBSK

5. Schválenie odmien pre zamestnancov rozpočtových a príspevkových organizácií v

zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, a to pre zamestnancov kultúrnych inštitúcií,

zariadení sociálnych služieb a nepedagogických zamestnancov škôl a školských

zariadení

Predkladajú: Božena Kováčová, Peter Juhász, Andrea Baníková, poslanci ZBBSK

6. Návrh Smernice č. …/2018 o postupe pri realizácii výberových konaní na funkcie

štatutárnych orgánov organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického

samosprávneho kraja

Predkladá: Ján Lunter, predseda BBSK

7. Návrh na spolufinancovanie projektov BBSK

Predkladá: Miroslav Martiš, riaditeľ odboru školstva Úradu BBSK

07.01. Návrh na schválenie projektu a jeho kofinancovanie BBSK pre Strednú odbornú školu

obchodu a služieb, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota pod názvom „Zvyšovanie

vzdelanostnej úrovne obyvateľov v menej rozvinutom regióne“

07.02. Návrh na schválenie projektu a jeho kofinancovanie BBSK pre Gymnázium A. H.

Škultétyho, Školská 21, 990 15 Veľký Krtíš v programe Úradu vlády SR „Podpora

rozvoja športu 2018“

8. Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK

Predkladá podbody 08.01. – 08.03.: Roman Ružica, riaditeľ odboru vnútornej prevádzky

Úradu BBSK

Predkladá podbod 08.04.: Mikuláš Pál, poslanec ZBBSK

Predkladajú podbod 08.05.: Andrea Baníková, Ján Chromek, poslanci ZBBSK

08.01. Návrh na schválenie predaja nehnuteľného majetku v správe Strednej odbornej školy

hotelových služieb a dopravy v Lučenci pre úspešného uchádzača obchodnej

verejnej súťaže

08.02. Návrh na nájom časti pozemku vo vlastníctve BBSK za účelom zriadenia odstavnej

plochy pre osobné motorové vozidlo a tým bezpečné nastupovanie a vystupovanie

ZŤP osoby z vozidla ako prípad hodný osobitného zreteľa

08.03. Návrh na schválenie prebytočnosti pozemku v k. ú. Hliník nad Hronom, vo výkone

správy Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s. jeho prevodu na základe

obchodnej verejnej súťaže a podmienok obchodnej verejnej súťaže

08.04 Návrh na schválenie prebytočnosti nehnuteľného majetku v k. ú. Banská Štiavnica

v správe Gymnázia A. Kmeťa, Banská Štiavnica, prenechanie do dlhodobého nájmu

a podmienky nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa

08.05 Návrh na schválenie dlhodobého prenájmu nebytových priestorov v správe Spojenej

školy v Poltári, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c)

zákona č. 446/2001 Z.z.

9. Návrh na zrušenie Krízového strediska „AMORET“ v Lučenci a návrh na prenechanie

časti majetku v jeho správe do nájmu pre neziskovú organizáciu Dieťa v ohrození,

n.o., Ružiná ako prípad hodný osobitného zreteľa

Predkladá: Denisa Nincová, riaditeľka odboru sociálnych služieb a zdravotníctva

Úradu BBSK

10. Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra BBSK na II. polrok 2018

Predkladá: Michal Kňažek, hlavný kontrolór BBSK

11. Návrh na zmenu názvu stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

Predkladá: Miroslav Martiš, riaditeľ odboru školstva Úradu BBSK

12. Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení SR

Predkladajú: Miroslav Martiš, riaditeľ odboru školstva Úradu BBSK,

Milan Kolesár, Július Buchta, poslanci ZBBSK

12.01 Návrh na zmenu sídla Prvého slovenského literárneho gymnázia, Železničná 260,

050 01 Revúca na Clementisa 1166, 050 01 Revúca k 1.9.2018

12.02 Návrh na zmenu sídla Gymnázia – Gimnázia, Hurbanova 34, 982 01 Tornaľa na

Gymnázium – Gimnázium, P. Hostinského 3, 979 01 Rimavská Sobota k 1.9.2018

13. Informatívna správa odboru dopravy a cestnej infraštruktúry Úradu BBSK

Predkladá: Tomáš Mišovič, riaditeľ odboru dopravy a cestnej infraštruktúry Úradu BBSK

14. Informácia o výsledku kontroly odpredaja hnuteľného majetku v Banskobystrickej

regionálnej správe ciest, a.s.

Predkladá: Michal Kňažek, hlavný kontrolór Úradu BBSK

15. Interpelácie poslancov

16. Rôzne

17. Záver

.