Skip to content

Social Network Badges

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

Predkladá: Matúš Hollý, riaditeľ Úradu BBSK

3. Návrh VZN BBSK č. xx/2021 o zrušení školy – Prvého slovenského literárneho

gymnázia, Clementisova 1166, 050 01 Revúca

Predkladá: Imrich Kováč, dočasne poverený riadením odboru školstva Úradu BBSK

4. Založenie spoločnosti Organizátor Integrovaného dopravného systému

Banskobystrického samosprávneho kraja – s obchodným menom „Organizátor IDS

BBSK, a.s.“

Predkladá: Radoslav Vavruš, odborný referent – manažér integrovaného dopravného systému

5. Návrh Zmeny rozpočtu BBSK č. 6 na rok 2021

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK

6. Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK

Predkladá podbody 06.01. – 06.02.: Martin Daniš, vedúci oddelenia verejného obstarávania

a investícií Úradu BBSK

Predkladá podbody 06.03. – 06.14.: Radovan Majerík, riaditeľ odboru vnútornej prevádzky

Úradu BBSK

06.01. Návrh na kúpu nehnuteľného majetku – pozemkov v k.ú. Kremnické Bane z dôvodu

zabezpečenia vlastníckeho práva k pozemkom dotknutých realizáciou stavby

„Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy BBSK, oblasť sever“

06.02. Návrh na kúpu nehnuteľného majetku – pozemkov v k. ú. Hájniky z dôvodu zabezpečenia

vlastníckeho práva k pozemkom dotknutých pripravovanou stavbou: Rekonštrukcia

križovatky ciest III/2460 a I/69

06.03. Návrh na schválenie zámeny pozemkov v k.ú. Žiar nad Hronom medzi BBSK a mestom

Žiar nad Hronom, ako prípad hodný osobitného zreteľa

06.04. Návrh na schválenie zámeny pozemkov v k.ú. Banská Bystrica medzi BBSK

a spoločnosťou COOPEX HOLD, a.s., ako prípad hodný osobitného zreteľa

06.05. Návrh na prenechanie nebytových priestorov do nájmu pre úspešného uchádzača

verejného obstarávania na zabezpečenie služby „Príprava, dovoz a výdaj stravy

pre Obchodnú akadémiu – Kereskedelmi akadémiu v Rimavskej Sobote“, ako prípad hodný

osobitného zreteľa

06.06. Návrh na doplnenie Uznesenia Zastupiteľstva BBSK č. 534/2021 zo dňa 11. mája 2021,

ako prípad hodný osobitného zreteľa

06.07. Návrh na schválenie neupotrebiteľnosti a asanácie časti stavby – komína a technologickej

časti centrálnej kotolne v správe SOŠ Želovce

06.08. Návrh na schválenie neupotrebiteľnosti a asanácie stavieb v správe FEMINA Domova

sociálnych služieb, Veľký Blh

06.09. Návrh na schválenie dlhodobého nájmu nebytových priestorov v správe Strednej odbornej

školy v Žarnovici

06.10. Návrh na schválenie prebytočnosti regulačnej stanice zemného plynu s príslušenstvom

v k. ú. Slovenská Ľupča, prevodu na základe uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže

a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

06.11. Návrh na schválenie prebytočnosti technologického zariadenia kotolne v správe Obchodnej

akadémie, Banská Bystrica a predaja uskutočnením obchodnej verejnej súťaže

06.12. Návrh na prevod pozemkov v k. ú. Banská Štiavnica na základe uskutočnenia obchodnej

verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

06.13. Návrh na schválenie prebytočnosti majetku BBSK zmysle prijatej Stratégie nakladania

s nevyužívaným a prebytočným nehnuteľným majetkom BBSK na roky 2021 – 2030

06.14. Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na kúpu pozemku v k. ú.

Tomášová obec Rimavská Sobota pre potreby Strednej odbornej školy technickej

a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote

7. Návrh Dodatku č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom Banskobystrického

samosprávneho kraja

Predkladá: Radovan Majerík, riaditeľ odboru vnútornej prevádzky Úradu BBSK

8. Návrh na schválenie projektu „Cyklotrasa Rimavská Sobota – Poltár: rekonštrukcia,

modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, II. etapa Rimavská

Sobota – Hrnčiarska Ves“

Predkladá: Zuzana Lafférsová, riaditeľka odboru regionálneho rozvoja a cestovného

ruchu Úradu BBSK

9. Návrh na zmenu Uznesenia ZBBSK č. 586/2021 zo dňa 01.07.2021 – Návrh na schválenie

národného projektu „Overenie modelu centier poradenstva pre mladých v BBSK“

pre ROZVOJOVÚ AGENTÚRU Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o. a jeho

spolufinancovanie BBSK

Predkladá: Zuzana Lafférsová, riaditeľka odboru regionálneho rozvoja a cestovného

ruchu Úradu BBSK

10. Návrh na schválenie Kostrovej siete cyklistických komunikácií Banskobystrického kraja

Predkladá: Zuzana Lafférsová, riaditeľka odboru regionálneho rozvoja a cestovného

ruchu Úradu BBSK

11. Schválenie člena dozornej rady Spoločnosti a nového úplného znenia Zakladateľskej

listiny spoločnosti Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik

Predkladá: Ján Lunter, predseda BBSK

12. Schválenie nového úplného znenia zakladateľskej listiny Spoločnosti Agro – drevinový

ekosystém BBSK, s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Predkladá: Ján Lunter, predseda BBSK

13. Prevencia a eliminácia násilia páchaného na ženách v Banskobystrickom

samosprávnom kraji

Predkladá: Denisa Nincová, riaditeľka odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK

14. Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra BBSK za I. polrok 2021

Predkladá: Michal Kňažek, hlavný kontrolór BBSK

15. Informatívna správa k výstavbe mostov cez rieku Ipeľ medzi obcami Ipeľské Predmostie

– Drégelypank a Vrbovka – Orhalom

Predkladá: Martin Daniš, vedúci oddelenia verejného obstarávania a investícií Úradu BBSK

16. Informatívna správa k žiadostiam o nenávratný finančný príspevok v rámci

Integrovaného regionálneho operačného programu za programové obdobie 2014 – 2020

Predkladá: Martin Daniš, vedúci oddelenia verejného obstarávania a investícií Úradu BBSK

17. Informatívna správa č. 7 o príprave Integrovanej územnej stratégie Banskobystrického

samosprávneho kraja pre európske štrukturálne a investičné fondy 2021 až 2027

Predkladá: Zuzana Lafférsová, riaditeľka odboru regionálneho rozvoja a cestovného

ruchu Úradu BBSK

18. Informatívna správa o získaných projektoch Agentúry práce Banskobystrického

samosprávneho kraja, n.o. a návrh na schválenie dofinancovania aktivít v týchto

projektoch

Predkladá: Michaela Mudroňová, štatutárna zástupkyňa Agentúry práce Banskobystrického

samosprávneho kraja, n.o.

19. Informatívna správa o priebehu prípravy a realizácie prác na obnovách krytov vozoviek

ciest II. a III. triedy vo vlastníctve BBSK

Predkladá: Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry a územného

plánovania Úradu BBSK

20. Informatívna správa o priebehu očkovania na území BBSK

Predkladá: Zlatko Kameništiak, dočasne poverený riadením oddelenia zdravotníctva Úradu BBSK

21. Informatívna správa o kontrolách NKÚ SR v BBSK v roku 2021

Predkladá: Matúš Hollý, riaditeľ Úradu BBSK

22. Interpelácie poslancov

23. Rôzne

24. Záver