Skip to content

Social Network Badges

Prosíme ospravedlňte zníženú úroveň zvuku. Pomôže vám to, ak si vo svojich zariadeniach PC pridáte hlasitosť v nastaveniach na najvyššiu úroveň.

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

Predkladá: Matúš Hollý, riaditeľ Úradu BBSK

3. Návrh Dodatku č. 1 VZN BBSK č. 33/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov

BBSK účelovo určených na regionálny rozvoj BBSK

Predkladá: Tomáš Mišovič, riaditeľ odboru regionálneho rozvoja, dopravy a investícií

Úradu BBSK

4. Návrh Dodatku č. 1 VZN BBSK č. 31/2015 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov

BBSK účelovo určených na rozvoj cestovného ruchu v BBSK

Predkladá: Tomáš Mišovič, riaditeľ odboru regionálneho rozvoja, dopravy a investícií

Úradu BBSK

5. Návrh Dodatku č. 3 VZN BBSK 25/2014 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK

účelovo určených na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK

a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti

Predkladá: Alena Franková, vedúca oddelenia financií Úradu BBSK

6. Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK

Predkladá podbody 06.01. – 06.04.: Roman Ružica, riaditeľ odboru vnútornej prevádzky

Úradu BBSK

Predkladajú podbod 06.05.: Ján Beljak, Peter Košík, poslanci ZBBSK

06.01. Návrh na schválenie prebytočnosti pozemku v k. ú. Banská Bystrica, jeho prevodu na

základe uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej

verejnej súťaže

06.02. Návrh na schválenie výpožičky pozemku v k. ú. Banská Bystrica pre mesto Banská

Bystrica za účelom umiestnenia pamätnej tabule, ako prípad hodný osobitného zreteľa

06.03. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v budove Úradu BBSK pre

ROZVOJOVÚ AGENTÚRU Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o., ako prípad

hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z.

06.04. Návrh na zmenu Uznesenia ZBBSK č. 398/2017 zo dňa 16.10.2017 v znení Uznesenia

ZBBSK č. 401/2017 zo dňa 06.11.2017

06.05. Návrh na prenechanie priestorov v budove bývalého Gymnázia na Okružnej

vo Zvolene do nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa

7. Návrh na schválenie umiestnenia pamätnej tabule Zvolenskej ľudovej banky

na priečelie budovy Hotel Academic, P. O. Hviezdoslava 13, Zvolen

Predkladá: Ján Beljak, poslanec ZBBSK

8. Návrh na odvolanie riaditeľky Domova MÁRIE, Špitálska č. 3, Banská Štiavnica

Predkladá: Ján Lunter, predseda BBSK

9. Návrh na odvolanie riaditeľa Stredoslovenského múzea so sídlom Námestie SNP

3755/4A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35984953

Predkladá: Ján Lunter, predseda BBSK

10. Návrh Zmeny rozpočtu BBSK č. 5 na rok 2018

Predkladá: Alena Franková, vedúca oddelenia financií Úradu BBSK

11. Odvolanie a delegovanie členov rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej

pôsobnosti BBSK

Predkladá: Miroslav Martiš, riaditeľ odboru školstva Úradu BBSK12. Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra BBSK za I. polrok 2018

Predkladá: Michal Kňažek, hlavný kontrolór BBSK

13. Vzdanie sa člena Komisie školstva a športu ZBBSK z radov poslancov a návrh na voľbu

člena Komisie školstva a športu ZBBSK z radov poslancov

Predkladá: Mikuláš Pál, poslanec ZBBSK

14. Informatívna správa odboru regionálneho rozvoja, dopravy a investícií Úradu BBSK

Predkladá: Tomáš Mišovič, riaditeľ odboru regionálneho rozvoja, dopravy a

investícií Úradu BBSK

15. Interpelácie poslancov

16. Rôzne

17. Záver