Skip to content

Social Network Badges

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

Predkladá: Matúš Hollý, riaditeľ Úradu BBSK

3. Poriadok odmeňovania zamestnancov Banskobystrického samosprávneho kraja

Predkladá: Ján Lunter, predseda BBSK

4. Zriadenie Krajskej rady Zastupiteľstva BBSK a schválenie Štatútu Krajskej rady

Zastupiteľstva BBSK

Predkladá: Peter Juhász, Božena Kováčová, Ondrej Lunter, predsedovia poslaneckých

klubov

5. Návrh na zmenu stanov Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s.

Predkladá: Ján Lunter, predseda BBSK

6. Návrh na založenie krajského sociálneho podniku Rozvojové služby BBSK s.r.o.

Predkladá: Ján Lunter, predseda BBSK

7. Návrh na vymenovanie riaditeľa/riaditeľky Domova sociálnych služieb „SLATINKA“,

Dolná Slatinka 271/1, 984 80 Lučenec

Predkladá: Ján Lunter, predseda BBSK

8. Návrh na schválenie Transformačného plánu Domova sociálnych služieb Ladomerská

Vieska

Predkladá: Denisa Nincová, riaditeľka odboru sociálnych služieb a zdravotníctva

Úradu BBSK

9. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu BBSK za I. polrok 2018

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK

10. Návrh Zmeny rozpočtu BBSK č. 6 na rok 2018

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK

11. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra BBSK k Návrhu rozpočtu BBSK na roky

2019 – 2021

Predkladá: Michal Kňažek, hlavný kontrolór BBSK

12. Návrh rozpočtu BBSK na roky 2019 – 2021

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK

13. Návrh na voľbu podpredsedu Banskobystrického samosprávneho kraja

Predkladá: Ján Lunter, predseda BBSK

14. Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK

Predkladá podbody 14.01.- 14.06.: Roman Ružica, riaditeľ odboru vnútornej prevádzky Úradu

BBSK

Predkladá podbod 14.07.: Tomáš Mišovič, riaditeľ odboru regionálneho rozvoja,

dopravy a investícií Úradu BBSK

14.01. Návrh na schválenie prebytočnosti pozemku pod stavbou v k. ú. Zvolen, v správe

Technickej akadémie Zvolen a schválenie jeho prevodu pre Národné lesnícke centrum

vo Zvolene

14.02. Návrh na schválenie ukončenia výpožičky časti nehnuteľného majetku v k.ú. Dobrá

Niva pre Návrat – RDZO a schválenie jeho dlhodobého nájmu na dobu určitú pre

Návrat – RDZO ako prípad hodný osobitného zreteľa

14.03. Návrh na schválenie neupotrebiteľnosti a schválenie asanácie stavieb v správe

Gymnázia F. Švantnera v Novej Bani

14.04. Návrh na schválenie neupotrebiteľnosti, likvidácie a odňatia majetku BBSK z výkonu

správy BBRSC, a. s. po zrealizovaní obchodnej verejnej súťaže

14.05. Návrh na zmenu Uznesenia ZBBSK č. 360/2017 zo dňa 19. júna 2017

14.06. Návrh na zmenu Uznesenia ZBBSK č. 398/2017 zo dňa 16.10.2017 v znení Uznesenia

ZBBSK č. 401/2017 zo dňa 06.11.2017

14.07. Návrh na schválenie zriadenia bezodplatného vecného bremena za účelom

vybudovania cyklotrasy Lučenec – Vidiná – Tomášovce trasa D pre mesto Lučenec

a trasa E pre obec Vidiná

15. Schválenie zámeru Slovenskej basketbalovej asociácie na vybudovanie „Tréningovej

basketbalovej haly Banská Bystrica“ na pozemku Banskobystrického samosprávneho

kraja

Predkladá: Miroslav Martiš, riaditeľ odboru školstva Úradu BBSK

16. Návrh na uzavretie Zmluvy o spolupráci medzi Banskobystrickým samosprávnym

krajom /SR/ a Kraľovohradeckým krajom /ČR/

Predkladá: Ján Lunter, predseda BBSK

17. Správa Výboru pre audit

Predkladá: Mikuláš Pál, predseda Výboru pre audit

18. Návrh na zrušenie Uznesenia Zastupiteľstva BBSK č. 87/2018 z 23. augusta 2018

v časti A.2. a návrh na voľbu člena Komisie kultúry Zastupiteľstva BBSK

Predkladá: Mikuláš Pál, poslanec ZBBSK

19. Vyhodnotenie plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v BBSK na roky 2011 -

2018 za obdobie roka 2017 a aktualizácia prehľadu o zariadeniach sociálnych služieb,

sociálnych službách, sociálnych, poradenských a prevenčných aktivitách a výkone

opatrení SPODaSK v kraji k 31.12.2017

Predkladá: Denisa Nincová, riaditeľka odboru sociálnych služieb a zdravotníctva

Úradu BBSK

20. Informatívna správa odboru regionálneho rozvoja, dopravy a investícií Úradu BBSK

Predkladá: Tomáš Mišovič, riaditeľ odboru regionálneho rozvoja, dopravy a

investícií Úradu BBSK

21. Interpelácie poslancov

22. Rôzne

23. Záver