Skip to content

Social Network Badges

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

23. zasadnutie Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja

Návrh programu rokovania:

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

Predkladá: Matúš Hollý, riaditeľ Úradu BBSK

3. Návrh VZN BBSK č. xx/2020 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo

určených na rozvoj športu v Banskobystrickom kraji

Predkladá: Zuzana Lafférsová, riaditeľka odboru regionálneho rozvoja a cestovného

ruchu Úradu BBSK

4. Návrh Dodatku č. 1 VZN BBSK č. 38/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov

BBSK účelovo určených na regionálny rozvoj a rozvoj cestovného ruchu

v Banskobystrickom kraji

Predkladá: Zuzana Lafférsová, riaditeľka odboru regionálneho rozvoja a cestovného

ruchu Úradu BBSK

5. Návrh Dodatku č. 5 VZN BBSK č. 25/2014 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov

BBSK účelovo určených na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia

BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK

6. Návrh Dodatku č. 2 VZN BBSK č. 36/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov

BBSK za účelom podpory aktivít/táborov pre deti a mládež v BBSK

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK

7. Návrh Dodatku č. 2 VZN BBSK č. 40/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov

BBSK účelovo určených na rozvoj a podporu zdravotníctva

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK

8. Financovanie akcií v zmysle VZN BBSK č. 25/2014 a č. 36/2019 v roku 2020

Predkladajú: Peter Juhász, Božena Kováčová, Mikuláš Pál

predsedovia poslaneckých klubov

9. Návrh zmeny rozpočtu BBSK č. 6 na rok 2020

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK

10. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra BBSK k návrhu Záverečného účtu BBSK

za rok 2019

Predkladá: Michal Kňažek, hlavný kontrolór BBSK

11. Návrh Záverečného účtu BBSK za rok 2019

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK

12. Návrh na použitie prostriedkov peňažného fondu

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK

13. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra BBSK k prijatiu úveru BBSK na kapitálové

výdavky

Predkladá: Michal Kňažek, hlavný kontrolór BBSK

14. Návrh na schválenie rozhodnutia o prijatí úveru BBSK na kapitálové výdavky

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK

15. Návrh na predĺženie splatnosti úveru poskytnutého v zmysle Úverovej zmluvy

č. 765/2010/UZ

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK

16. Návrh na zmenu zakladateľskej listiny a vloženie (nepeňažného) príspevku

do kapitálového fondu obchodnej spoločnosti – Služby rozvoja budov BBSK, s.r.o.

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK

17. Schválenie dohody o mimosúdnom urovnaní medzi Banskobystrickým samosprávnym

krajom a vlastníkom pozemku

Predkladá Radovan Majerík, riaditeľ odboru vnútornej prevádzky Úradu BBSK

18. Záchrana siete škôl a školských zariadení SR v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

v mestách Detva, Krupina a Nová Baňa k 31. 08. 2024

Predkladá: Miroslav Martiš, riaditeľ odboru školstva Úradu BBSK

19. Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK

Predkladá: Radovan Majerík, riaditeľ odboru vnútornej prevádzky Úradu BBSK

19.01. Návrh na schválenie zvýšenia nájomného a predĺženie doby nájmu časti pozemku parc.

KN-C č. 4920/3 v správe Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene, ako prípad hodný

osobitného zreteľa

19.02. Návrh na schválenie nájmu pozemkov BBSK v k. ú. Slovenské Ďarmoty pre obec

Slovenské Ďarmoty, ako prípad hodný osobitného zreteľa

19.03. Návrh na prenechanie nebytových priestorov do nájmu pre úspešného uchádzača

verejného obstarávania na zabezpečenie služby – Zabezpečenie výdaja stravy pre žiakov

a zamestnancov Strednej zdravotníckej školy, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica, ako

prípad hodný osobitného zreteľa

20. Návrh lokality pre výstavbu nového účelového zariadenia sociálnych služieb v okrese

Krupina

Predkladá: Denisa Nincová, riaditeľka odboru sociálnych služieb a zdravotníctva

Úradu BBSK

21. Návrh na spolufinancovanie projektov BBSK

Predkladá podbody 21.01. – 21.08.: Zuzana Lafférsová, riaditeľka odboru regionálneho

rozvoja a cestovného ruchu Úradu BBSK

Predkladá podbod 21.09.: Denisa Nincová, riaditeľka odboru sociálnych služieb

a zdravotníctva Úradu BBSK

21.01. Návrh na schválenie projektu „Moderné vzdelávanie pre prax 2“ a jeho

spolufinancovanie v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, výzva Prepojenie

stredoškolského vzdelávania s praxou

21.02. Návrh na schválenie projektu „Moderné vzdelávanie pre prax“ a jeho spolufinancovanie

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, výzva Prepojenie stredoškolského

vzdelávania s praxou

21.03. Návrh na schválenie projektu pre Gymnázium A. Sládkoviča, Krupina a jeho

spolufinancovanie v rámci Nórskych grantov Program SK-KLÍMA, výzva „schéma

malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt zvyšovanie povedomia

o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy na školách“

21.04. Návrh na schválenie projektu pre Strednú odbornú školu obchodu a služieb, Rimavská

Sobota a jeho spolufinancovanie v rámci Nórskych grantov Program SK-KLÍMA, výzva

„schéma malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt zvyšovanie povedomia

o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy na školách“

21.05. Návrh na schválenie projektu pre Spojenú školu, Detva a jeho spolufinancovanie

v rámci Nórskych grantov Program SK-KLÍMA, výzva „schéma malých grantov

na predkladanie žiadostí o projekt zvyšovanie povedomia o zmierňovaní

a prispôsobovaní sa zmene klímy na školách“

21.06. Návrh na schválenie projektu pre Strednú odbornú školu obchodu a služieb, Krupina

a jeho spolufinancovanie BBSK v rámci Nórskych grantov Program SK-KLÍMA, výzva

„schéma malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt zvyšovanie povedomia

o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy na školách“

21.07. Návrh na schválenie projektu pre Strednú odbornú školu, Tisovec a jeho

spolufinancovanie v rámci Nórskych grantov Program SK-KLÍMA, výzva „schéma

malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt zvyšovanie povedomia

o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy na školách“

21.08. Návrh na schválenie pilotného projektu „Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej

tvorby verejných politík v prostredí samosprávnych krajov“ a jeho spolufinancovanie

v rámci národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej

tvorby verejných politík 2, z operačného programu Efektívna verejná správa

21.09. Návrh žiadosti o nenávratný finančný príspevok, na spolufinancovanie a zabezpečenie

realizácie projektu „Centrá sociálnych služieb ako nástroj viacúrovňového partnerstva

pri poskytovaní dlhodobej starostlivosti na komunitnej úrovni“ v rámci výzvy Európskej

komisie na predkladanie návrhov o sociálnych inováciách a národných reformách

v oblasti dlhodobej starostlivosti o seniorov

22. Informatívna správa o činnosti a hospodárení ROZVOJOVEJ AGENTÚRY

Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o. za rok 2019

Predkladá: Zuzana Lafférsová, riaditeľka odboru regionálneho rozvoja a cestovného

ruchu Úradu BBSK

23. Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2015 – 2023 za obdobie 2019

Predkladá: Zuzana Lafférsová, riaditeľka odboru regionálneho rozvoja a cestovného

ruchu Úradu BBSK

24. Informatívna správa č. 2 o príprave Integrovanej územnej stratégie Banskobystrického

samosprávneho kraja pre európske štrukturálne a investičné fondy 2021 až 2027

Predkladá: Zuzana Lafférsová, riaditeľka odboru regionálneho rozvoja a cestovného

ruchu Úradu BBSK

25. Návrh Koncepcie podpory športu Banskobystrického samosprávneho kraja na roky

2020 – 2025

Predkladá: Zuzana Lafférsová, riaditeľka odboru regionálneho rozvoja a cestovného

ruchu Úradu BBSK

26. Návrh na zmenu zakladateľskej listiny krajského sociálneho podniku Rozvojové služby

BBSK s.r.o.

Predkladá: Ján Lunter, predseda BBSK

27. Návrh na uzavretie Zmluvy o spolupráci medzi Banskobystrickým samosprávnym

krajom /Slovenská republika/ a Samosprávou župy Borsod-Abaúj-Zemplén /Maďarská

republika/

Predkladá: Ján Lunter, predseda BBSK

28. Zmena Harmonogramu zasadnutí Zastupiteľstva BBSK

Predkladajú: Peter Juhász, Božena Kováčová, Mikuláš Pál

predsedovia poslaneckých klubov

29. Informácia o príprave návrhu na zriadenie odborného pracoviska Podpolianskeho

osvetového strediska Zvolen so sídlom v Detve

Predkladá: Peter Juhász, Božena Kováčová, Mikuláš Pál

predsedovia poslaneckých klubov

Peter Černek, vedúci oddelenia kultúry Úradu BBSK

30. Delegovanie členov do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

Predkladá: Miroslav Martiš, riaditeľ odboru školstva Úradu BBSK

31. Interpelácie poslancov

32. Rôzne

33. Záver