Skip to content

Social Network Badges

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

Predkladá: Matúš Hollý, riaditeľ Úradu BBSK

3. Návrh Koncepcie podpory športu Banskobystrického samosprávneho kraja na roky

2020 – 2025

Predkladá: Miroslav Martiš, riaditeľ odboru školstva Úradu BBSK

4. Návrh VZN BBSK č. xx/2020 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo

určených na rozvoj športu v Banskobystrickom kraji

Predkladá: Miroslav Martiš, riaditeľ odboru školstva Úradu BBSK

5. Návrh na vymenovanie štatutárneho zástupcu Verejnej knižnice Mikuláša Kováča

so sídlom Jilemnického 1710/48, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 35986999

Predkladá: Ján Lunter, predseda BBSK

6. Návrh na vymenovanie štatutárneho zástupcu Knižnice Mateja Hrebendu so sídlom

Hlavné námestie 9/8, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 35987332

Predkladá: Ján Lunter, predseda BBSK

7. Návrh na vymenovanie štatutárneho zástupcu Hontiansko-ipeľského osvetového

strediska so sídlom Nám. A. H. Škultétyho 736/5, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 45020108

Predkladá: Ján Lunter, predseda BBSK

8. Návrh na vymenovanie riaditeľa/riaditeľky Špecializovaného zariadenia Tereza,

Švermova č. 35/27, 976 45 Hronec

Predkladá: Ján Lunter, predseda BBSK

9. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra BBSK k prijatiu návratnej finančnej výpomoci

na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020

Predkladá: Michal Kňažek, hlavný kontrolór BBSK

10. Rozhodnutie o prijatí návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane

z príjmov fyzických osôb v roku 2020

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK

11. Návrh Zmeny rozpočtu BBSK č. 8 na rok 2020

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK

12. Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho

kraja

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK

13. Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK

Predkladá podbody 13.01. – 13.16.: Radovan Majerík, riaditeľ odboru vnútornej

prevádzky Úradu BBSK

Predkladá podbody 13.17. – 13.18.: Peter Muránsky, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry

investícií Úradu BBSK

Predkladá podbod 13.19.: Andrea Baníková, poslankyňa ZBBSK

13.01. Návrh na prevod pozemkov v k. ú. Trebeľovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa

13.02. Schválenie dohody o urovnaní medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom

a vlastníkom pozemkov pod cestou v k. ú. Banská Štiavnica

13.03. Návrh na schválenie prevodu pozemku v k. ú. Staré Hory ako prípad hodný osobitného

zreteľa

13.04. Návrh na schválenie prevodu pozemku v k. ú. Šoltýska pre obec Šoltýska za účelom

rekonštrukcie obecnej studne, vytvorenia oddychovej zóny a miesta pre údržbu požiarnej

techniky ako prípad hodný osobitného zreteľa

13.05. Návrh na schválenie prebytočnosti sanitného vozidla VW Transporter BL 730 KT,

neupotrebiteľnosti Ultrazvukového systému SONOGRAF v nájme Svet zdravia, a. s.

Všeobecná Nemocnica Žiar nad Hronom a likvidácie

13.06. Návrh na schválenie nájmu časti pozemku pre Obec České Brezovo, ako prípad hodný

osobitného zreteľa

13.07. Návrh na schválenie prevodu pozemkov v k. ú. Riečka ako prípad hodný osobitného

zreteľa

13.08. Návrh na schválenie nájmu pozemkov BBSK v k. ú. Modrý Kameň pre obec Modrý Kameň,

ako prípad hodný osobitného zreteľa

13.09. Návrh na schválenie prebytočnosti pozemku v k. ú. Banská Bystrica, jeho prevodu

na základe uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej

verejnej súťaže

13.10. Návrh na schválenie nájmu pozemkov BBSK v k. ú. Banská Štiavnica za účelom prístupu

stavebníka k rekonštruovanej budove, ako prípad hodný osobitného zreteľa

13.11. Návrh na prenechanie nebytových priestorov do nájmu pre úspešného uchádzača

verejného obstarávania na zabezpečenie služby „Príprava, dovoz a výdaj stravy pre

Obchodnú akadémiu – Kereskedelmi akadémiu v Rimavskej Sobote“, ako prípad hodný

osobitného zreteľa

13.12. Návrh na schválenie prevodu pozemku v k. ú. Ružiná pre Obec Ružiná za účelom

vybudovania chodníka ako prípad hodný osobitného zreteľa

13.13. Návrh na doplnenie Uznesenia ZBBSK č. 375/2020 zo dňa 6. júla 2020

13.14. Návrh na schválenie výpožičky časti pozemku v k. ú. Kremnička pre mesto Banská Bystrica

za účelom osadenia informačnej tabule, ako prípad hodný osobitného zreteľa

13.15. Návrh na schválenie výpožičky nebytových priestorov v správe Strednej odbornej školy-

Szakközépiskola, Šafárikova 56, 982 01 Tornaľa, pre Základnú školu Pavla Jozefa Šafárika

v Tornali, ako prípad hodný osobitného zreteľa

13.16. Návrh na schválenie koncesnej zmluvy na obstaranie služby „Prevádzkovanie stravovacej

jednotky v priestoroch Strednej odbornej školy – Szakközépiskola, J. Kalinčiaka 1584/8, 986

01 Fiľakovo“

13.17. Oprava Uznesenia ZBBSK č. 377/2020 zo dňa 6. júla 2020 – návrh na kúpu nehnuteľného

majetku – pozemkov v k. ú. Kremnička z dôvodu zabezpečenia vlastníckeho práva

k pozemkom dotknutých realizovanou stavbou „zberná komunikácia Pršianska terasa“

13.18. Oprava Uznesenia ZBBSK č. 379/2020 zo dňa 6. júla 2020 – návrh na kúpu nehnuteľného

majetku – pozemkov v k. ú. Radvaň z dôvodu zabezpečenia vlastníckeho práva

k pozemkom dotknutých realizovanou stavbou „zberná komunikácia Pršianska terasa“

13.19. Návrh na schválenie dlhodobého nájmu nehnuteľného majetku v správe Spojenej školy

v Poltári, ako prípad hodný osobitného zreteľa

14. Návrh na zmenu Uznesenia ZBBSK č. 280/2019 zo dňa 12. decembra 2019 v znení

Uznesenia ZBBSK č. 401/2020 zo dňa 13. augusta 2020 – Návrh na schválenie

a spolufinancovanie dvoch etáp rekonštrukcie cesty a mostov II/529 Brezno – Čierny

Balog a III/2724 Kokava nad Rimavicou – Utekáč

Predkladá: Peter Muránsky, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry a investícií Úradu BBSK

15. Návrh na zmenu Uznesenia ZBBSK č. 281/2019 zo dňa 12. decembra 2019 v znení

Uznesenia ZBBSK č. 383/2020 zo dňa 6. júla 2020 a v znení Uznesenia ZBBSK

č. 400/2020 zo dňa 13. augusta 2020 – Návrh na schválenie a spolufinancovanie troch

etáp rekonštrukcie cesty a mostov II/585 Pôtor – Dolná Strehová – Lučenec a II/591

cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty a mostov

Predkladá: Peter Muránsky, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry a investícií Úradu BBSK

16. Návrh na schválenie projektu a jeho spolufinancovanie pre Banskobystrický

samosprávny kraj v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia, výzva:

„Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni“

Predkladá: Zuzana Lafférsová, riaditeľka odboru regionálneho rozvoja a cestovného

ruchu Úradu BBSK

17. Informatívna správa č. 4 o príprave Integrovanej územnej stratégie Banskobystrického

samosprávneho kraja pre európske štrukturálne a investičné fondy 2021 až 2027

Predkladá: Zuzana Lafférsová, riaditeľka odboru regionálneho rozvoja a cestovného

ruchu Úradu BBSK

18. Návrh na voľbu zástupcu BBSK do výboru pre otázky zamestnanosti

Predkladá: Ján Lunter, predseda BBSK

19. Zmeny v členstve v komisiách Zastupiteľstva BBSK

Predkladá: Mikuláš Pál, poslanec ZBBSK

20. Odvolanie a delegovanie členov rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

Predkladá: Miroslav Martiš, riaditeľ odboru školstva Úradu BBSK

21. Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra BBSK za I. polrok 2020

Predkladá: Michal Kňažek, hlavný kontrolór BBSK

22. Návrh Dodatku č. 1 Organizačného poriadku Útvaru hlavného kontrolóra

Banskobystrického samosprávneho kraja

Predkladá: Michal Kňažek, hlavný kontrolór BBSK

23. Interpelácie poslancov

24. Rôzne

25. Záver