Skip to content

Social Network Badges

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

Predkladá: Matúš Hollý, riaditeľ Úradu BBSK

3. Návrh Zmeny rozpočtu BBSK č. 4 na rok 2021

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK

4. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra BBSK k návrhu Záverečného účtu BBSK

za rok 2020

Predkladá: Michal Kňažek, hlavný kontrolór BBSK

5. Návrh Záverečného účtu BBSK za rok 2020

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK

6. Návrh na použitie prostriedkov peňažného fondu

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK

7. Návrh na schválenie Dohody o urovnaní s Nemocnicou AGEL Zvolen, a.s.

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK

8. Návrh na zmenu zakladateľskej listiny a vloženie (nepeňažného) vkladu do obchodnej

spoločnosti – Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK

9. Návrh na schválenie stanov Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s.

Predkladá: Ján Lunter, predseda BBSK

10. Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK

Predkladá podbody 10.01. – 10.08.: Radovan Majerík, riaditeľ odboru vnútornej

prevádzky Úradu BBSK

Predkladá podbod 10.09.: Denisa Nincová, riaditeľka odboru sociálnych služieb

a zdravotníctva Úradu BBSK

Predkladá podbod 10.10.: Peter Muránsky, riaditeľ odboru investícií Úradu

BBSK

10.01. Návrh na prevod pozemku v k. ú. Brezno pre mesto Brezno z dôvodu plánovanej výstavby

cyklotrasy ako prípad hodný osobitného zreteľa

10.02. Návrh na prevod pozemku v k.ú. Slovenské Ďarmoty, ako prípad hodný osobitného zreteľa

10.03. Návrh na schválenie zámeny pozemkov v k.ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný

osobitného zreteľa

10.04. Návrh na zmenu Uznesenia ZBBSK č. 149/2019 zo dňa 28.2.2019 – zníženie nájomného

pre spoločnosť Pod Sitnom s.r.o. na rok 2021, ako prípad hodný osobitného zreteľa

10.05. Návrh na schválenie zámeny pozemkov medzi BBSK a GN-INVEST s.r.o. ako prípad

hodný osobitného zreteľa

10.06. Návrh na schválenie asanácie stavby v k.ú. Modrý Kameň

10.07. Návrh na schválenie kúpy pozemkov v k. ú. Revúca pre potreby bývalého areálu PLSG

v Revúcej

10.08. Návrh na schválenie uzatvorenia zmlúv o zriadení vecného bremena k stavbe “P1036

Kremnica – Bystrická – preložka EERZ-VN pre DSS Kremnica“

10.09. Návrh na kúpu nehnuteľností v k.ú. Jesenské pre DSS FEMINA Veľký Blh

10.10. Návrh na kúpu nehnuteľného majetku – pozemkov v k.ú. Čeláre, k.ú. Kráľovce z dôvodu

zabezpečenia vlastníckeho práva k pozemkom dotknutých realizáciou stavby

„Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. tr. BBSK, oblasť juh“

11. Stratégia nakladania s nevyužívaným nehnuteľným majetkom Banskobystrického

samosprávneho kraja na roky 2021 – 2030

Predkladá: Radovan Majerík, riaditeľ odboru vnútornej prevádzky Úradu BBSK

12. Návrh na spolufinancovanie projektov BBSK

Predkladá podbod 12.01.: Peter Černek, vedúci oddelenia kultúry Úradu BBSK

Predkladá podbod 12.02.: Zuzana Lafférsová, riaditeľka odboru regionálneho rozvoja

a cestovného ruchu Úradu BBSK

12.01. Návrh na schválenie projektu „Dažďová záhrada“, ktorý sa zameriava na revitalizáciu časti

areálu Divadla Štúdia tanca a priestorov na Komenského ul. 837/12 v Banskej Bystrici

12.02. Návrh na schválenie národného projektu „Posilnenie regionálneho riadenia v oblasti

odborného vzdelávania a prípravy smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácii

na trh práce v Banskobystrickom kraji“

13. Návrh na zmenu Zakladateľskej listiny spoločnosti Agro – drevinový ekosystém BBSK,

s.r.o. “registrovaný sociálny podnik”

Predkladá: Andrea Baníková, poslankyňa ZBBSK

14. Návrh na schválenie Vstupnej správy pre spracovanie Programu hospodárskeho

rozvoja a sociálneho rozvoja/Integrovanej územnej stratégie Banskobystrického

samosprávneho kraja na roky 2022 – 2030

Predkladá: Zuzana Lafférsová, riaditeľka odboru regionálneho rozvoja a cestovného

ruchu Úradu BBSK

15. Návrh na schválenie Stratégie tvorby zamestnanosti s vyššou pridanou hodnotou

Predkladá: Zuzana Lafférsová, riaditeľka odboru regionálneho rozvoja a cestovného

ruchu Úradu BBSK

16. Návrh na schválenie Stratégie rozvoja práce s mládežou Banskobystrického

samosprávneho kraja na roky 2021 – 2025

Predkladá: Miroslav Martiš, riaditeľ odboru školstva Úradu BBSK

17. Návrh koncepcie rozvoja školstva Banskobystrického samosprávneho kraja na roky

2021 – 2025

Predkladá: Miroslav Martiš, riaditeľ odboru školstva Úradu BBSK

18. Návrh na voľbu členov komisií ZBBSK

Predkladá: Ján Lunter, predseda BBSK

19. Návrh na menovanie člena správnej rady ROZVOJOVEJ AGENTÚRY Banskobystrického

samosprávneho kraja, n. o.

Predkladajú: Peter Juhász, Božena Kováčová, Mikuláš Pál

predsedovia poslaneckých klubov

20. Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra BBSK na II. polrok 2021

Predkladá: Michal Kňažek, hlavný kontrolór BBSK

21. Informatívna správa o stave prípravy a realizácie prác na obnovách krytov vozoviek

ciest II. a III. triedy vo vlastníctve BBSK

Predkladá: Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry a územného

plánovania Úradu BBSK

22. Informácia o príprave návrhu Horehronského múzea na vzatie do nájmu Mestskej veže

od mesta Brezno

Predkladá: Peter Černek, vedúci oddelenia kultúry Úradu BBSK

23. Informatívna správa o zabezpečovaní činností Úradu BBSK v oblasti zvládania

pandémie COVID-19 v zariadeniach sociálnych služieb a v oblasti podpory

zdravotníctva

Predkladá: Denisa Nincová, riaditeľka odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK

24. Interpelácie poslancov

25. Rôzne

26. Záver