Skip to content

Social Network Badges

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

Predkladá: Matúš Hollý, riaditeľ Úradu BBSK

3. Návrh Dodatku č. 4 Všeobecne záväzného nariadenia Banskobystrického

samosprávneho kraja č. 40/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK

účelovo určených na rozvoj a podporu zdravotníctva

Predkladá: Martin Caudt, vedúci oddelenia zdravotníctva Úradu BBSK

4. Návrh VZN BBSK č. xx/2021 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo

určených na rozvoj sociálnych služieb pre seniorov v Banskobystrickom kraji

Predkladá: Denisa Nincová, riaditeľka odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK

5. Návrh na schválenie členstva Banskobystrického samosprávneho kraja v Regionálnej

rozvojovej agentúre pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Predkladá: Matúš Hollý, riaditeľ Úradu BBSK

6. Návrh Zmeny rozpočtu BBSK č. 2 na rok 2021

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK

7. Návrh na založenie neziskovej organizácie Litterra, n.o.

Predkladá: Peter Černek, vedúci oddelenia kultúry Úradu BBSK

8. Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK

Predkladá podbody 08.01. – 08.10.: Radovan Majerík, riaditeľ odboru vnútornej

prevádzky Úradu BBSK

Predkladá podbod 08.11.: Peter Muránsky, riaditeľ odboru investícií Úradu BBSK

08.01. Návrh na schválenie kúpy pozemkov v k. ú. Tomášová obec Rimavská Sobota pre potreby

Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote

08.02. Návrh na schválenie zámeny pozemkov v k.ú. Krupina, ako prípad hodný osobitného

zreteľa

08.03. Návrh na schválenie neupotrebiteľnosti plynových kotlov v správe Obchodnej akadémie

v Banskej Bystrici a ich likvidácie

08.04. Návrh na schválenie prebytočnosti autobusu MAN RHC 414-12M LION COAC v správe

DJGT Zvolen a predaja uskutočnením obchodnej verejnej súťaže

08.05. Návrh na schválenie nájmu častí pozemku v k.ú. Horná Lehota pre OOCR REGION

HOREHRONIE ako prípad hodný osobitného zreteľa

08.06. Návrh na schválenie nájmu pozemku v k.ú. Mýtna pre NDS, a.s. ako prípad hodný

osobitného zreteľa

08.07. Návrh na schválenie nájmu pozemku v k.ú. Rimavská Sobota pre NDS, a.s. ako prípad

hodný osobitného zreteľa

08.08. Návrh na schválenie prebytočnosti pozemku v k. ú. Revúca, jeho prevodu na základe

uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej

súťaže

08.09. Návrh na schválenie nájmu časti pozemku, v k. ú. Slovenské Ďarmoty pre spoločnosť

HONT TOUR, spol. s r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa

08.10. Návrh na schválenie kúpy spoluvlastníckeho podielu k pozemku v k.ú. Žiar nad Hronom

za účelom vybudovania športového areálu pri Gymnáziu M. Rúfusa v Žiari nad Hronom

08.11. Návrh na kúpu nehnuteľného majetku – pozemkov v k. ú. Jalšovík a k. ú. Senohrad

z dôvodu zabezpečenia vlastníckeho práva k pozemkom dotknutých prípravou stavby

„Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad,

I. etapa – úseky v rámci okresu Krupina“

9. Návrh na spolufinancovanie projektov BBSK

Predkladá podbody 09.01. – 09.02.: Miroslav Martiš, riaditeľ odboru školstva ÚBBSK

Predkladá podbod 09.03.: Zuzana Lafférsová, riaditeľka odboru regionálneho

rozvoja a cestovného ruchu Úradu BBSK

09.01. Návrh na spolufinancovanie projektu mesta Krupina pod názvom „Rekonštrukcia atletických

zariadení v areáli základných škôl v Krupine“

09.02. Návrh na spolufinancovanie projektu „Obnova športového areálu pri Gymnáziu M. Rúfusa

v Žiari nad Hronom“

09.03. Návrh na schválenie projektu „Cyklotrasa Rimavská Sobota – Poltár: rekonštrukcia,

modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, I. etapa Hrnčiarska

Ves – Poltár“

10. Informatívna správa č. 6 o príprave Integrovanej územnej stratégie Banskobystrického

samosprávneho kraja pre európske štrukturálne a investičné fondy 2021 až 2027

Predkladá: Zuzana Lafférsová, riaditeľka odboru regionálneho rozvoja a cestovného

ruchu Úradu BBSK

11. Informatívna správa o zabezpečovaní činností Úradu BBSK v oblasti zvládania

pandémie COVID-19 v zariadeniach sociálnych služieb a v oblasti podpory

zdravotníctva

Predkladá: Denisa Nincová, riaditeľka odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK

12. Informatívna správa o vykonanej kontrole NKÚ SR v BBSK v roku 2020

Predkladá: Matúš Hollý, riaditeľ Úradu BBSK

13. Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra BBSK za II. polrok 2020

Predkladá: Michal Kňažek, hlavný kontrolór BBSK

14. Interpelácie poslancov

15 Rôzne

16. Záver

dkze-36se-dkqu-ysp6-6pvk