Skip to content

Social Network Badges

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

31. zasadnutie Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja

Návrh programu rokovania:

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

Predkladá: Matúš Hollý, riaditeľ Úradu BBSK

3. Návrh Zmeny rozpočtu BBSK č. 5 na rok 2021

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK

4. Model využívania a financovania investície a model budúcich nájomných

vzťahov spoločnosti Služby rozvoja budov BBSK, s.r.o. na priestory

v projekte „Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela na sídlisku

Sekier-Lipovec vo Zvolene“

Predkladá: Hana Kasová, vedúca oddelenia územného plánovania a životného prostredia

Úradu BBSK

5. Návrh na zmenu zakladateľskej listiny a vloženie (peňažného) vkladu do obchodnej

spoločnosti – Služby rozvoja budov BBSK, s.r.o.

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK

6. Návrh na zmenu zakladateľskej listiny a vloženie (nepeňažného) vkladu do obchodnej

spoločnosti – Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik

Predkladá: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu BBSK

7. Návrh na zmenu Zakladacej listiny a Štatútu neziskovej organizácie Litterra, n. o.

Predkladá: Peter Černek, vedúci oddelenia kultúry Úradu BBSK

8. Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK

Predkladá podbod 08.01.: Andrea Holubčíková, riaditeľka odboru financií Úradu

BBSK

Predkladá podbod 08.02: Denisa Nincová, riaditeľka odboru sociálnych služieb

a zdravotníctva Úradu BBSK

Predkladá podbody 08.03. – 08.13.: Radovan Majerík, riaditeľ odboru vnútornej prevádzky

Úradu BBSK

Predkladá podbod 08.14.: Peter Muránsky, riaditeľ odboru investícií Úradu BBSK

Predkladá podbody 08.15. – 08.17.: Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry

a územného plánovania Úradu BBSK

08.01. Návrh na prevod pozemkov a stavieb v k. ú. Revúca pre Litterra, n.o. z dôvodu založenia

novej kultúrnej a vzdelávacej inštitúcie v meste Revúca a realizácie projektu „Revitalizácie

a nového využitia“ budovy a areálu bývalého Prvého slovenského literárneho gymnázia

v Revúcej“ ako prípad hodný osobitného zreteľa

08.02. Návrh na schválenie prenechania nebytových priestorov do nájmu pre úspešného

uchádzača verejného obstarávania na zabezpečenie služby – Zabezpečenie stravovania

klientov a zamestnancov DSS LIBERTAS v Lučenci, ako prípad hodný osobitného zreteľa

08.03. Návrh na rozšírenie predmetu výpožičky nebytových priestorov v správe SPŠ Samuela

Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica pre Školu umeleckého priemyslu,

Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

08.04. Návrh na schválenie prevodu pozemkov v správe SOŠ lesníckej v Banskej Štiavnici

do vlastníctva Kalvárskeho fondu, ako prípad hodný osobitného zreteľa

08.05. Návrh na odpustenie dlhu na nájomnom pre spoločnosť COMCO SLOVAKIA, s.r.o. Brezno

a spoločnosť LAMATA, s.r.o. Jesenské, ako prípad hodný osobitného zreteľa

08.06. Návrh na prenechanie nebytových priestorov do nájmu pre úspešného uchádzača

verejného obstarávania na zabezpečenie služby „Prevádzkovanie výdajne jedál a bufetu

pre žiakov a zamestnancov Spojenej školy, Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica“, ako

prípad hodný osobitného zreteľa

31. zasadnutie Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja

08.07. Návrh na zmenu Uznesenia Zastupiteľstva BBSK č. 259/2011 z 25. augusta 2011 5

08.08. Návrh na zmenu Uznesenia Zastupiteľstva BBSK č. 533/2013 z 18. októbra 2013

08.09. Návrh na zmenu Uznesenia č. 636/2004 zo 16. a 17. decembra 2004 v znení Uznesenia

č. 186.3/2007 z 12. apríla 2007 a Uznesenia č. 132/2010 z 19. augusta 2010

08.10. Návrh na zmenu Uznesenia Zastupiteľstva BBSK č. 235/2011 zo dňa 24. júna 2011

08.11. Návrh na zrušenie predkupných práv zriadených k pozemkom BBSK a mesta Zvolen v k.ú.

Zvolen a v k.ú. Môťová

08.12. Návrh na schválenie prebytočnosti a asanácie stavby v k. ú. Brezno, vo výkone správy

BBRSC, a. s.

08.13. Návrh na schválenie záväzku, finančné prostriedky získané z predaja nehnuteľného

majetku v k. ú. Slovenská Ľupča, účelovo viazať na zabezpečenie financovania alebo

spolufinancovania projektov, ktorých predmetom je revitalizácia nevyužívaných budov

BBSK

08.14. Návrh na kúpu nehnuteľného majetku – pozemkov v k. ú. Kremnička a v k.ú. Radvaň

z dôvodu zabezpečenia vlastníckeho práva k pozemkom dotknutých realizovanou stavbou

„Zberná komunikácia Pršianska terasa

08.15. Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

na pozemok parcela reg. C KN č. 2159 v k. ú. Horná Lehota medzi BBSK a REGIÓN

HOREHRONIE oblastná organizácia cestovného ruchu za účelom vybudovania chodníka

08.16. Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena na časť pozemku

parcela reg. E KN č. 16079/11 (novovytvorená parcela reg. C KN č. 5696/2) v k. ú. Brezno

medzi BBSK a Mestom Brezno za účelom umiestnenia a práva prístupu k informačnej

vstupnej tabuli Mesta Brezno

08.17. Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena na časť pozemku

parcela reg. E KN č. 11222/1 (novovytvorená parcela reg. C KN č. 3958/4) v k. ú. Brezno

medzi BBSK a Mestom Brezno za účelom umiestnenia a práva prístupu k informačnej

vstupnej tabuli Mesta Brezno

9. Návrh na spolufinancovanie projektov BBSK

Predkladá: Zuzana Lafférsová, riaditeľka odboru regionálneho rozvoja a cestovného

ruchu Úradu BBSK

09.01. Návrh na schválenie národného projektu „Overenie modelu centier poradenstva

pre mladých v BBSK“ pre ROZVOJOVÚ AGENTÚRU Banskobystrického samosprávneho

kraja, n. o. a jeho spolufinancovanie BBSK

09.02. Návrh na schválenie projektu „SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica – moderná

vzdelávacia infraštruktúra pre lesníctvo 21. storočia“

09.03. Návrh na schválenie projektu „Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica – Moderné

centrum pre vzdelávanie v oblasti elektromobility“

09.04. Návrh na schválenie projektu „SOŠ Pod Bánošom Banská Bystrica – Rodinná farma

v horskom prostredí s realizáciou produkcie priamo na stôl“

09.05. Návrh na schválenie projektu „Spojená škola Detva – Modernizácia odborného

vzdelávania“

09.06. Návrh na schválenie projektu a „Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy –

Modernizácia odborného vzdelávania“

09.07. Návrh na schválenie projektu „Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša Banská Bystrica

- Moderné vzdelávacie technologické centrum pre podporu digitalizácie priemyslu“

09.08. Návrh na schválenie projektu „Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša Banská Bystrica

- Modernizácia priestorov školy pre potreby vzniku vzdelávacieho technologického centra“

09.09. Návrh na schválenie projektu „Stredná odborná škola – Szakközépiskola Tornaľa –

modernizácia odborného vzdelávania“

31. zasadnutie Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja

10. Návrh na vymenovanie riaditeľa/riaditeľky Domova dôchodcov a domova sociálnych

služieb HRON, Štvrť Kapitána Nálepku č. 769/19, 976 97 Nemecká – Dubová

Predkladá: Ján Lunter, predseda BBSK

11. Zmeny v členstve v komisiách ZBBSK

Predkladá: Ján Lunter, predseda BBSK

12. Odvolanie a delegovanie členov rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej

pôsobnosti BBSK

Predkladá: Miroslav Martiš, riaditeľ odboru školstva Úradu BBSK

13. Návrh Akčného plánu ku Koncepcii rozvoja školstva Banskobystrického

samosprávneho kraja na rok 2021

Predkladá: Miroslav Martiš, riaditeľ odboru školstva Úradu BBSK

14. Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2015 – 2023 za obdobie 2020

Predkladá: Zuzana Lafférsová, riaditeľka odboru regionálneho rozvoja a cestovného

ruchu Úradu BBSK

15. Správa o činnosti a hospodárení a účtovná závierka Krajskej organizácie cestovného

ruchu Banskobystrický kraj Turizmus za rok 2020

Predkladá: Daniela Chrančoková, predsedníčka organizácie

16. Výročná správa a účtovná závierka ROZVOJOVEJ AGENTÚRY Banskobystrického

samosprávneho kraja, n. o. za rok 2020

Predkladá: Gabriela Bieliková, výkonná riaditeľka

17. Výročná správa a účtovná závierka krajského sociálneho podniku Agro – drevinový

ekosystém BBSK, s.r.o. “registrovaný sociálny podnik” za rok 2020

Predkladá: Milan Vaňo, konateľ spoločnosti

18. Výročná správa a účtovná závierka Agentúry práce Banskobystrického samosprávneho

kraja, n.o. za rok 2020

Predkladá: Michaela Mudroňová, riaditeľka organizácie

19. Výročná správa a účtovná závierka krajského sociálneho podniku Rozvojové služby

BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik za rok 2020

Predkladá: Peter Bučko, konateľ spoločnosti

20. Informatívna správa o priebehu očkovania na území BBSK

Predkladá: Martin Caudt, vedúci oddelenia zdravotníctva Úradu BBSK

21. Interpelácie poslancov

22. Rôzne

23. Záver