Skip to content

Social Network Badges

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
Predkladá: Milan Uhrík, riaditeľ ÚBBSK
3. Návrh Dodatku č. 1 VZN BBSK č. 31/2015 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov
BBSK účelovo určených na rozvoj cestovného ruchu v BBSK
Predkladá: Michaela Krčová, vedúca oddelenia spracovania a kontroly dotácií ÚBBSK
4. Návrh Dodatku č. 3 VZN BBSK č. 25/2014 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov
BBSK účelovo určených na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia
BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti
Predkladá: Michaela Krčová, vedúca oddelenia spracovania a kontroly dotácií ÚBBSK
5. Návrh Dodatku č. 1 VZN BBSK č. 33/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov
BBSK účelovo určených na regionálny rozvoj BBSK
Predkladá: Michaela Krčová, vedúca oddelenia spracovania a kontroly dotácií ÚBBSK
6. Záver