Skip to content

Social Network Badges

Priamy prenos vysielame do 15.00. Zo zvyšku rokovania pripravíme záznam.
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
Predkladá: Milan Uhrík, riaditeľ ÚBBSK
3. Návrh na uzatvorenie dodatku k zmluve o výkone vo verejnom záujme
Predkladá: Marian Kotleba, predseda BBSK
4. Schválenie dodatku č. 6 k Nájomnej zmluve č. 419/2010/ODDPR v znení platných
dodatkov s Nemocnicou Zvolen, a. s.
Predkladá: Marian Kotleba, predseda BBSK
5. Návrh VZN BBSK č. 34/2017 o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl
financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti BBSK pre prijímacie konanie
na školský rok 2018/2019
Predkladá: Vojtech Papp, vedúci oddelenia školstva a kultúry ÚBBSK
6. Návrh Dodatku č. 1 VZN BBSK č. 31/2015 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov
BBSK účelovo určených na rozvoj cestovného ruchu v BBSK
Predkladá: Michaela Krčová, vedúca oddelenia spracovania a kontroly dotácií ÚBBSK
7. Návrh Dodatku č. 3 VZN BBSK č. 25/2014 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov
BBSK účelovo určených na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia
BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti
Predkladá: Michaela Krčová, vedúca oddelenia spracovania a kontroly dotácií ÚBBSK
8. Návrh Dodatku č. 1 VZN BBSK č. 33/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov
BBSK účelovo určených na regionálny rozvoj BBSK
Predkladá: Michaela Krčová, vedúca oddelenia spracovania a kontroly dotácií ÚBBSK
9. Návrh Dodatku č. 3 VZN BBSK č. 28/2015 o poskytovaní príspevku z vlastných príjmov
BBSK pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia
samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácie súkromným a cirkevným základným
umeleckým školám, súkromným a cirkevným jazykovým školám a súkromným
a cirkevným školským zariadeniam
Predkladá: Alena Franková vedúca oddelenia financií ÚBBSK
10. Návrh zmeny rozpočtu BBSK č. 4 na rok 2017
Predkladá: Alena Franková, vedúca oddelenia financií ÚBBSK
11. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu BBSK za I. polrok 2017
Predkladá: Alena Franková, vedúca oddelenia financií ÚBBSK
12. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra BBSK k Návrhu rozpočtu BBSK na roky
2018 – 2020
Predkladá: Michal Kňažek, hlavný kontrolór BBSK
13. Návrh rozpočtu BBSK na roky 2018 – 2020
Predkladá: Alena Franková, vedúca oddelenia financií ÚBBSK
14. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok
Predkladá: Alena Franková, vedúca oddelenia financií ÚBBSK
15. Uvoľnenie záložného práva na časť nehnuteľnosti v správe SOŠ služieb a lesníctva,
Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica
Predkladá: Alena Franková, vedúca oddelenia financií ÚBBSK
16. Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK
Predkladá podbody 16.01. – 16.05.: Milan Uhrík, riaditeľ ÚBBSK
Predkladá podbod 16.06.: Jaroslav Demian, poslanec ZBBSK
16.01. Návrh na nájom časti pozemku vo vlastníctve BBSK v súvislosti s realizáciou stavby
„Chodník pri ceste III/2776 Lehota nad Rimavicou“, ako prípad hodný osobitného
zreteľa
44. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja
16.02. Návrh na kúpu pozemkov v k. ú. Kremnička pod cestou č. III/2414
16.03. Návrh na zmeny v nájomnom vzťahu s nájomcom Swedish Education Group –
SE group, s.r.o., Kremnica
16.04. Návrh na preklasifikovanie úsekov ciest II. triedy II/531 Tisovec – Červená Skala
a II/532 Behynce –Gemerská Ves – Jelšava – Muráň (Tornaľa – Muráň) na cesty
I. triedy
16.05. Návrh na schválenie odpredaja pozemkov pre Mesto Banská Štiavnica, ako prípad
hodný osobitného zreteľa za kúpnu cenu 1,-€
16.06. Návrh na schválenie prebytočnosti pozemku v k. ú. Detva v správe Spojenej školy
v Detve, jeho prevodu ako prípad hodný osobitného zreteľa
17. Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra BBSK na I. polrok 2018
Predkladá: Michal Kňažek, hlavný kontrolór BBSK
18. Predĺženie platnosti Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Banskobystrickom
samosprávnom kraji na roky 2011 – 2017 do 31.12.2018
Predkladá: Jana Nehézová, vedúca oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva ÚBBSK
19. Stav dopravy a dopravnej infraštruktúry v Banskobystrickom kraji
Predkladá: Daniela Bímová, vedúca oddelenia regionálneho rozvoja a dopravy ÚBBSK
20. Interpelácie
21. Rôzne
22. Záver