Skip to content

Social Network Badges

Prinášame vám priamy prenos zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Banská Bystrica, 28.10.2014, 09:00

Pre správne sledovanie je potrebné mať nainštalovaný windows media player plugin pre váš prehliadač, čo je spravidla automatické. Pokiaľ vám prehrávanie nefunguje, nainštalujte windows media player plugin pre váš prehliadač: Mozilla Firefox, Chrome,..

Program:

1. O t v o r e n i e

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu rokovania

4. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ

5. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …/2014 o miestnych daniach a poplatku

Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta

6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 24/2012 o miestnych daniach a poplatku

Predkladá: Ing. Martin Turčan, poslanec MsZ

7. Správa o dopadoch hospodárskej a finančnej krízy na vývoj rozpočtu Mesta Banská Bystrica po roku 2008 a predpoklade vývoja rozpočtu v ďalších obdobiach

Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta

8. Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2015-2017

Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta

9. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 8

Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta

10. Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h

11. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č…../2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 8/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Mgr. Vladimír Pirošík, poslanec MsZ

12. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2014, ktorým sa mení VZN Mesta Banská Bystrica č. 5/2014 o verejnom poriadku na území mesta

Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta

13. Prerokovanie protestu okresného prokurátora v Banskej Bystrici č. Pd 113/14/6601-6 z 26.8.2014 proti VZN Mesta Banská Bystrica č. 3/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Banská Bystrica

Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta

14. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …./2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 3/2013 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta

15. Návrh na vyhlásenie pamätihodností mesta Banská Bystrica a zápis do Zoznamu pamätihodností mesta

Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta

16. Obstaranie náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 261/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení neskorších predpisov

Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta

17. Zriadenie Komunitného centra na sídlisku Fončorda

Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta

18. Návrh na predĺženie platnosti dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2007-2014 do konca roku 2015

Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta

19. Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 10/2014 vykonávania predbežnej finančnej kontroly pri uzatváraní vybraných zmlúv Mestom Banská Bystrica v roku 2013

Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

20. Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 11/2014 dodržiavania interných predpisov Mesta Banská Bystrica vo väzbe na dodržiavanie zákona č. 283/2002 Z.z. o cestných náhradách v znení neskorších predpisov v MsÚ Banská Bystrica za rok 2013

Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

21. Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 12/2014 plnenia uznesenia MsZ č. 214/2011 zo dňa 27. septembra 2011 k následnej finančnej kontrole č. 1/2011 v príspevkovej organizácii mesta Park kultúry a oddychu

Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

22. Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 14/2014 – kontroly stavu a úrovne vybavovania petícií v podmienkach samosprávy Mesta Banská Bystrica v zmysle zákona o petičnom práve za roky 2012 a 2013

Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

23. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 9.9.2014 do 27.10.2014

Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

24. Informácia o činnosti primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 28.8.2014 do 16.10.2014

Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta

25. Informácia o činnosti zástupkyne primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 10. 9. 2014 do 17.10.2014

Predkladá: doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., zástupkyňa primátora mesta

26. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 9. septembra 2014

Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ

27. Interpelácie poslancov

28. D i s k u s i a

29. Ukončenie mestského zastupiteľstva