Skip to content

Social Network Badges

Prinášame vám priamy prenos zo zasadnutia MSZ BANSKÁ BYSTICA, 27.1.2015, 9:00

SLEDUJTE NÁS AJ NA VAŠIC MOBILOCH A TABLETOCH:

LIVE STREAMING pre iOS (iPhone, iPad), Android a Win Phone

Pokiaľ sa vám neotvorí stream, stiahnite si player:
Download VLC for iOS (iPhone, iPad)
Download VLC for Android
Download KVC player for win Phone

Ak vám nefunguje prehratie cez flash player, tak sledujte stránku www.zastupitelstvo.sk

PROGRAM ROKOVANIA:

1. O t v o r e n i e

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu rokovania

4. Informácia o zložení poslaneckých klubov
Predkladá:   Ján Nosko, primátor mesta

5. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva v zmysle zákona o obecnom zriadení
Predkladá:   Ján Nosko, primátor mesta

6. Návrh na zriadenie Výborov mestských častí
Predkladá:   Ján Nosko, primátor mesta

7. Návrh na zriadenie Mestskej rady a voľba jej členov
Predkladá:   Ján Nosko, primátor mesta

8. Návrh na zriadenie stálych komisií MsZ, voľba členov a predsedov komisií MsZ
Predkladá:   Ján Nosko, primátor mesta

9. Návrh na schválenie poslancov MsZ do orgánov obchodných spoločností a iných právnických osôb založených mestom, resp. s účasťou mesta
Predkladá:   Ján Nosko, primátor mesta

10. Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h

11. Určenie platu primátora mesta
Predkladá:  JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

12. Určenie platu zástupcu primátora
Predkladá:   Ján Nosko, primátor mesta

13. Rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici  na I. polrok 2015
Predkladá:   Ján Nosko, primátor mesta

14. Návrh zasadacieho poriadku poslancov MsZ
Predkladá:   Ján Nosko, primátor mesta

15. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na I. polrok 2015
Predkladá:  Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

16. Interpelácie poslancov

17. D i s k u s i a

18. Ukončenie mestského zastupiteľstva