Skip to content

Social Network Badges

Prinášame vám priamy prenos z MSZ BANSKÁ BYSTRICA, 24.3.2015, 9:00

alebo si stiahnite program podľa vášho os

Program:

1. O t v o r e n i e
2. Voľba návrhovej komisie
3. Schválenie programu rokovania
4. Východiská k návrhu rozpočtu na roky 2015 – 2017
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
5. Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2015-2017
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
Pozvánka na 3. zasadnutie MsZ, ktoré sa bude konať 24. marca 2015
6. Územný plán mesta Banská Bystrica a Koncepcia rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti
tepelnej energetiky a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …/2015, ktorým
sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
7. Informatívna správa o stave plnenia Nájomnej zmluvy č. 214/2014/PS-ESM o prenájme
amfiteátra
Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ
8. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ
9. Zoznam neupotrebiteľného hnuteľného a nehnuteľného majetku Mesta Banská Bystrica
vhodného na odpredaj
Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ
10.Návrh na prijatie úveru na realizáciu projektu „Modernizácia a rekonštrukcia Robotníckeho
domu Banská Bystrica“
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
11.Návrh na doplnenie komisií Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici o neposlancov
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
12.Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h
13.Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …/2015 o pravidlách času predaja v
obchode a času prevádzky služieb
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
14.Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …/2015, ktorým sa mení Všeobecne
záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 19/2012 o určení výšky príspevkov pre školy a
školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica v znení VZN č. 14/2013
a VZN č. 17/2013
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
Pozvánka na 3. zasadnutie MsZ, ktoré sa bude konať 24. marca 2015
15.Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …/2015, ktorým sa mení Všeobecne
záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 8/2013, o určení výšky dotácie na mzdy a
prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej
školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Banská Bystrica v znení
dodatkov VZN č. 15/2013, VZN č. 2/2014, VZN č. 13/2014
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
16.Zosúladenie Zriaďovacích listín materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská
Bystrica v znení ich dodatkov s § 18 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
17.Zosúladenie Zriaďovacích listín školských jedální pri materských školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Banská Bystrica a ich dodatkov s § 18 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
18.Návrh na udelenie ČESTNÉHO OBČIANSTVA MESTA a CENY MESTA
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
19.Schválenie zástupcu Mesta Banská Bystrica v Predstavenstve STEFE Banská Bystrica a.s.
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
20.Určenie platu 2. zástupcovi primátora
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
21.Obstaranie náhradného nájomného bytu v zmysle zákona č. 261/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií
na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení neskorších predpisov
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
22.Návrh na zriadenie Dočasnej komisie pre zmenu územného členenia mesta Banská Bystrica
Predkladá: Daniel Karas, poslanec MsZ
Pozvánka na 3. zasadnutie MsZ, ktoré sa bude konať 24. marca 2015
23.Zmena Organizačného poriadku Mestskej polície Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
24.Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica za obdobie
II. polroka 2014
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta
25.Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Banská Bystrica za rok 2014
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta
26.Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 13/2014 plnenia opatrení
prijatých na nápravu nedostatkov zistených pri následných finančných kontrolách vykonaných v
roku 2013
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta
27.Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 15/2014 nakladania
s majetkom a hospodárenia s finančnými prostriedkami v rozpočtovej organizácii Útvar
hlavného architekta Mesta Banská Bystrica vo vybraných oblastiach činnosti v roku 2013
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta
28.Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č.16/2014 zákonnosti,
účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti postupov na cintorínoch vo vlastníctve alebo nájme
Mesta Banská Bystrica so zameraním na finančné toky v jednotlivých cintorínoch v rokoch
2011 až 2013
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta
29. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra mesta Banská Bystrica za obdobie od 1. 1. 2015 do
17. 3. 2015
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta
30.Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 27. januára 2015
Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ
Pozvánka na 3. zasadnutie MsZ, ktoré sa bude konať 24. marca 2015
31. Interpelácie poslancov
32.D i s k u s i a
33.Ukončenie mestského zastupiteľstva