Skip to content

Social Network Badges

1. O t v o r e n i e

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu rokovania

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

5. Zoznam neupotrebiteľného hnuteľného a nehnuteľného majetku vhodného na odpredaj

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

6. Návrh na schválenie zmeny účelu použitia Fondu minulých rokov

 

 

7. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 4

 

 

8. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica za I. polrok 2017

 

9. Výročná správa Mesta Banská Bystrica za rok 2016

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

11. Územný plán mesta Banská Bystrica – Zmeny a doplnky III. etapa a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. ../2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica – Zmeny a doplnky III. etapa

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

12. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o dotáciu, zabezpečenie realizácie projektu a spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia telocvične ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica“

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. ../2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

14. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2017, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2017 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

15. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa v radách škôl pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

16. Návrh Dodatku č. 4 Štatútu Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

17. Vstup mesta do občianskeho združenia Smart Cities klub

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

18. Schválenie záverečnej správy o ukončení likvidácie Bystričan Banská Bystrica, š.p. „v likvidácii“

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

19. Vyhodnotenie koncepcie budovania detských ihrísk na území mesta Banská Bystrica z roku 2009 vrátane zhodnotenia súčasného stavu a princípy a zámery budovania detských ihrísk do konca roku 2018

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

20. Správa hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica o výsledku kontroly č. 7/2017 – kontroly stavu a úrovne vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy Mesta Banská Bystrica v zmysle zákona o sťažnostiach za roky 2015 a 2016

Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

21. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 8/2017 – kontroly stavu a vymáhania pohľadávok (vrátane ich zúčtovania a evidencie) v roku 2016 v Mestských lesoch Banská Bystrica s.r.o., so sídlom Dolný Harmanec 51

Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

22. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 20.6.2017 do 12.9.2017

Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

23. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 20. júna 2017

Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

24. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 15. augusta 2017

Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

25. Interpelácie poslancov

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

26. D i s k u s i a

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player