Skip to content

Social Network Badges

1. Otvorenie

2. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva

3. Procedurálne otázky (určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie)

4. Dokumenty predkladané starostom obce

4.1 Schválenie mimoriadnych odmien za rok 2018- odmeňovania poslancov obecného

zastupiteľstva a členov komisií obecného zastupiteľstva vo Valaskej

5. Dokumenty predkladané hlavnou kontrolórkou obce Valaská

5.1. Správa č.8/2018 o výsledku kontroly hlavného kontrolóra obce Valaská

6. Financovanie a správa majetku obce

6.1. Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 9/2018

6.2 Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2019, schválenie rozpočtu obce

Valaská na rok 2019 – viacročný rozpočet do roku 2021

6.3 Schválenie dodatku č.3 k VZN č. 5/2013 o financovaní materskej školy, základnej umeleckej

školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská

7. Majetkové záležitosti obce

7.1 Schválenie prevodu pozemku par. CKN- 2038 časť Piesok na základe vyhlásenej obchodno –

verejnej súťaže

8. Interpelácie poslancov

9. Diskusia, podnety a otázky občanov

10. Záver rokovania