Skip to content

Social Network Badges

1. Úvodná časť:

 

a) Otvorenie zasadnutia, odohranie Štátnej hymny SR.

 

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

 

c) Oznámenie výsledkov voľby na funkciu starostu obce Valaská a na funkciu poslancov obecného zastupiteľstva obce Valaská a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Valaská;

 

Predkladá predseda miestnej volebnej komisie.

 

 

 

d) Slávnostné zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.

 

e) Slávnostné zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva obce.

 

f) Vystúpenie novozvoleného starostu obce Valaská.

 

 

 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská.

 

 

 

a) Voľba mandátovej a návrhovej komisie.

 

b) Nastúpenie náhradníka vo volebnom obvode č.2.

 

c) Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie.

 

 

 

3. Záver.