Skip to content

Social Network Badges

 

 

 

1.bod Otvorenie

 

2.bod Schválenie programu rokovania

 

3.bod Procedurálne otázky (určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie)

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

4.bod Informácia oplnení uznesení zpredchádzajúceho rokovaniaOcZ

 

STIAHNUTÉ

 

 

 

5.bod Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2017

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

6.bod Návrh VZN o mieste ačase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

7.bod Rôzne

 

7.1.bod Upozornenie prokurátora zo dňa 10.01.2017

 

7.2.bod Upozornenie prokurátora zo dňa 11.01.2017

 

STIAHNUTÉ

 

 

 

7.3.bod doplnený

 

7.4.bod doplnený

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

8.bod Interpelácie poslancov

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

9.bod Diskusia

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player