Skip to content

Social Network Badges

1. Otvorenie

2. Schválenie programu rokovania

3. Procedurálne otázky (určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej

komisie)

4. Informácia likvidátora o priebehu likvidácie spoločnosti VALBYT s. r. o.

5. Dokumenty predkladané starostom obce

5.1. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania OcZ

6. Dokumenty predkladané hlavnou kontrolórkou obce Valaská

6.1. Správa hlavného kontrolóra

6.2. Správa hlavného kontrolóra

6.3. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2018

7. Financovanie a správa majetku obce

7.1. Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením

7.2. Rozbor hospodárenia obce za obdobie I.-III. 2018

7.3. Schválenie záverečného účtu Obce Valaská

8. Majetkové záležitosti obce

8.1. Schválenie odpredaja nehnuteľného majetku – pozemky pod garážami

8.1.1. Schválenie odpredaja nehnuteľného majetku Eugen Kardhordó a Monika

Kardhordóová

8.1.2. Schválenie odpredaja nehnuteľného majetku Erika Eremiášová

8.2. Schválenie zámeru predaja nehnuteľného majetku

8.2.1. Schválenie zámeru predaja nehnuteľného majetku MUDr. Juraj Pepich

8.2.2. Schválenie zámeru predaja nehnuteľného majetku Mgr. Miroslava Krumpálová

8.2.3. Schválenie zámeru predaja nehnuteľného majetku PhDr. Darina Dianišková,

Mgr. Vladimír Dianiška, Ing. Zuzana Prezenská, Bc. Lenka Hrnčárová

8.3. Prenájom nebytových priestorov

8.3.1. Prenájom nebytového priestoru Námestie 1. mája 459

8.3.2. Prenájom nebytového priestoru č. 1.13., Hronská 423 Valaská

8.3.3. Prenájom nebytového priestoru č. 1.14 a 1.15, Hronská 423, Valaská

8.3.4. Prenájom nebytového priestoru Školská 448 – zverejnenie zámeru

9. Sociálne záležitosti, dotácia

9.1. Schválenie Komunitného plánu obce Valaská

9.2. Schválenie volebných obvodov, počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obce

9.3. Dotácia – sanácia čiernych skládok

10. Interpelácie poslancov

11. Diskusia, podnety občanov

12. Záver rokovania