Skip to content

Social Network Badges

1.

Otvorenie

2.

Schválenie programu

rokovania

3.

Procedurálne otázky (určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej

komisie)

4.

Dokumenty predkladané starostom obce

4.1.

Správa o plnení uznesení z

predchádzajúceho rokovania OcZ

5.

Dokumenty predkladané hlavnou kontrolórkou obce Valaská

5.1.

Správa hlavného kontrolóra

6.

Financovanie a

správa majetku obce

6.1.

Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením

6.2.

Rozbor hospodáre

nia obce za obdobie I.

-

VI. 2018

7.

Majetkové

záležitosti obce

7.1.

Schválenie odpredaja nehnuteľného majetku

pozemk

y

pod garážami

7.1.1.

Schválenie odpredaja nehnuteľného majetku

Mgr. Martin Weiss a

Mgr. Anna

Weissová

7.2.

Schválenie predaja nehnuteľného majetku

7.2.1.

Schválenie predaja nehnuteľného majetku

MUDr. Juraj Pepich

a

manželka Eva

Pepichová

7.2.2.

Schválenie

predaja

nehnuteľného majetku

Mgr. Miroslava Krumpálová

7.2.3.

Schválenie predaja nehnuteľného majetku

PhDr. Darina

Dianišková,

Mgr. Vladimír

Dianiška, Ing. Zuzana

B

rez

a

nská, Bc. Lenka Hrnčárová

7.2.4.

Schválen

ie spôsobu prevodu pozemku par. CKN

-

2038 časť Piesok obchodno

-

verejnou

súťažou

7.3.

Schválenie zámeru predaja nehnuteľného majetku

7.3.1.

Schválenie zámeru predaja nehnuteľného majetku (

rodina

Bendík

ová a

Mgr. B

enediková)

7.4.

P

renáj

o

m nebytov

ých priestorov

7.4.1.

Prenájom

nebytového priestoru Námestie 1. mája 459

7.4.2.

Prenájom nebytov

ého priestoru č. 1.13., Hronská 423 Valaská

7.4.3.

Prenájom nebytového priestoru č. 1.14 a

1.15, Hronská 423, Valaská

8.

Schválenie hnuteľného majetku (kosačk

y

) do správy T

echnických služieb

Valaská

9.

Schválenie dodatku č. 1

ku

Knižničn

ému a

výpožičn

ému

poriad

ku

Obecnej knižnice Antona

Augustína Baníka vo Valaskej

10.

Interpelácie poslancov

11.

Diskusia, podnety občanov

12.

Záver rokovania