Skip to content

Social Network Badges

1. Otvorenie

2. Schválenie programu

3. Procedurálne otázky

4. Správa o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva obce Valaská k 31. 3. 2021

5. Ekonomické záležitosti

5.1. Správa o vykonaných zmenách rozpočtu – účelové Rozpočtové opatrenie č. 2/2021

5.2. Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 3/2021

5.3. Informatívna správa o skutočne vynaložených finančných prostriedkoch v súvislosti s COVID -19

5.4. Návrh na schválenie zámeru opráv miestnych komunikácií, odstavných plôch a chodníkov na rok 2021 v obci Valaská

5.5. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na predmet zákazky „Opravy miestnych komunikácií na rok 2021 – Valaská“

5.6. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na predmet zákazky „Modernizácia hasičskej zbrojnice Valaská“

5.7. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na predmet zákazky „Chodník pozdĺž cesty I/72 Valaská – Piesok“

6. Majetkové záležitosti

6.1. Žiadosť Lucie Babiakovej o prenájom nebytových priestorov za účelom prevádzkovania kozmetického salóna

6.2. Žiadosť Tatiany Harvanovej o prenájom obecného bytu

6.3. Žiadosť Jaroslava Kučeru o prenájom časti obecného pozemku

7. Rôzne

7.1. Štúdia statickej dopravy obce Valaská

8. Interpelácie poslancov na starostu obce

9. Diskusia

10. Záver