Skip to content

Social Network Badges

 

1.Otvorenie

2.Schválenie programurokovania

3.Procedurálne otázky (určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovejkomisie)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

4.Zloženie sľubu náhradníka za poslanca vo volebnom obvode č. 2avo volebnom obvode č.3

5.Odvolanieavymenovanie predseduačlenakomisie pre ochranu verejného záujmu privýkone funkcií verejných funkcionárov aprešetrovanie sťažností

6.Odvolanie avymenovanie člena komisie pre financovanie a správu majetku

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

7.Dokumenty predkladané starostom obce

7.1.Schválenie konateľa spoločnosti Valbyt s. r. o. Valaská

7.2.Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania OcZ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

8.Dokumenty predkladanéhlavnou kontrolórkou obce Valaská

8.1.Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce na 2. polrok 2017

8.2.Správa hlavného kontrolóra č.2/2017

8.3.Správa hlavného kontrolóra č.4/2017

8.4.Správa hlavného kontrolóra č.5/2017

8.5.Správa hlavného kontrolóra č.6/2017

8.6.Správa hlavného kontrolóra č.7/2017

8.7.Správa hlavného kontrolóra č.8/2017

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

9.Financovanie aspráva majetku obce

9.1.HospodárenieObceValaskáza 1. polrok2017

9.2.Zmena rozpočtu–rozpočtové opatrenie č.6/2017

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

10.Majetkové záležitosti obce

10.1.Odpredaj pozemkov pod garážami

10.2.Schválenie predaja nehnuteľného majetku-EmíliaRafajová, Valaská

10.3.Schválenie prenájmunebytového priestoru na Hronskej ul. č. 423,Valaská( obchodnáverejná súťaž)

10.4.Schválenie súhlasu finančnej spoluúčasti kžiadosti vyhlásenej výzvy MŠ SR

10.5.Schválenie Zmluvy odielo–Oprava multifunkčného ihriska Októbrová ulica

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

11.Rôzne

11.1.Schválenie podpisuzmluvy FK Železiarne Podbrezová, a.s.

11.2.Schválenie predaja majetkuobce„Lanovka na Chvatimechu“

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

12.Interpelácie

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

13.Diskusia

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player