Skip to content

Social Network Badges

 

 

 

1. Otvorenie

2. Schválenie programurokovania

3. Procedurálne otázky (určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie)

4. Dokumenty predkladané starostom obce

4.1. Sľub poslanca vo volebnom obvode č. 1

4.2. Schválenie mimoriadnych odmien za rok 2018- odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií obecného zastupiteľstva vo Valaskej za volebné obdobie 2014-2018

4.3. Zriadenie komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a voľba členov komisie

4.4. Voľba poslanca Obecného zastupiteľstva Valaská, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva

4.5. Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením

4.6. Určenie platu starostu

5. Schválenie dodatku č.3 k VZN č. 5/2013 o financovaní materskej školy, základnej umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2019 a schválenie rozpočtu obce Valaská na roky 2019 – 2021

7. Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 11/2018

8. Dokumenty predkladané hlavnou kontrolórkou obce Valaská

8.1. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č.8/2018

8.2. Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2019

9. Majetkové záležitosti obce

9.1 Schválenie prevodu pozemku par. CKN- 2038 časť Piesok na základe vyhlásenej obchodno – verejnej súťaže

10. Interpelácie poslancov

11. Diskusia, podnety občanov

12. Záver rokovania