Skip to content

Social Network Badges

1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania
3. Procedurálne otázky (určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie )
4. Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 4/2018
5. Uzatvorenie kúpnej zmluvy na strojné zariadenia „ Valbyt s. r. o. v likvidácii“.
6. Záver rokovania