Skip to content

Social Network Badges

1.bod  Otvorenie

2.bod  Schválenie programurokovania

3.bod  Procedurálne otázky (určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie)

4.bod  Schválenie zrušenia obchodnej spoločnosti VALBYT, s. r. o.a schválenie likvidátora spoločnosti Valbyt s. r.o.Valaská

5.bod  Financovanie a správa majetku obce
5.1.bod  Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením
5.2.bod  Odňatie správy majetku obce príspevkovej organizácie Technické služby – nakladač GEHL 4840
5.3.bod  Schválenie  predaja hnuteľného majetku Obce Valaská – nakladač GEHL 4840ako prípad hodný osobitného zreteľa

6.bod  Rôzne
6.1.bod  chválenie odmien poslancom, členom komisií pri OcZ, členom redakčnej rady  Valaštianskeho hlásnika